Skogsbruk

Stöd för beskogning
av impedimentmark upphör
vid årsskiftet

Beskogningsstöd har sedan 2021 beviljats privata markägare för att beskoga till exempel åkrar som har tagits ur produktion eller nedlagda torvtäkter. Den temporära lagen om stöd för beskogning upphör att gälla vid utgången av 2023, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Beskogningsstöd kan sökas hos Finlands skogscentral fram till utgången av 2023. Skogscentralen behandlar ansökningarna och fattar stödbeslut om dem före utgången av juni 2024 inom ramen för den finansiering som står till förfogande. I den regeringsproposition som nu är på remiss föreskrivs det om en övergångsperiod i anslutning till att systemet med stöd för beskogning upphör.

Syftet med förslaget är att säkerställa utbetalningen av de ersättningar för beskogning och de underhållsarvoden som beviljas med stöd av det gällande stödsystemet. Dessutom föreslås det bestämmelser om att beskogningsskyldigheten för stödmottagarna ska fortsätta under övergångsperioden.

Stödmottagaren ska vara skyldig att i samband med och efter plantering sköta om planbeståndet på det beskogade området och bevara det beskogade området som skogsmark. Därför förlängs lagens giltighetstid till utgången av 2038, eftersom beskogningsskyldigheten då upphör även för de projekt som beviljats beskogningsstöd allra senast.