Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Statsunderstöden för reparation
av enskilda vägar höjs

Regeringen har utfärdat en förordning om en temporär ändring av förordningen om enskilda vägar för åren 2023-2025. Under dessa tre år kan väglag få statsunderstöd bland annat för att förbättra enskilda vägar med en större understödsprocent än för närvarande, meddelar Kommunikationsministeriet.

Kostnaderna för reparationer av enskilda vägar har stigit betydligt under de senaste åren bland annat på grund av inflationen och energikrisen. I den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032 har det slagits fast att staten ska höja understödsprocenten för statsunderstödet till enskilda vägar. Även i regeringsprogrammet har skrivits in att anslagen för grundlig reparation av enskilda vägar ska tryggas och att också det eftersatta underhållet av det lägre vägnätverket och enskilda vägar ska minska.

Målet med förordningsändringen är att uppmuntra väglag att förbättra och reparera enskilda vägar och minska det eftersatta underhållet av de enskilda vägarna. Ett fungerande nätverk av enskilda vägar förbättrar försörjningsberedskapen och underlättar bland annat transporten av inhemskt virke längs enskilda vägar för skogsindustrins och energiproduktionens behov.

Statsunderstödets maximibelopp stiger enligt följande:

- Sedvanliga vägförbättringsobjekt (50 %) ökar till 70 %.

- De mest betydande broobjekten (75 %) ökar till 85 %.

- Överraskande reparationsobjekt till följd av naturförhållanden (75 %) ökar till 85 %.

- Färjeläge och bro som årligen monteras ner (80 %) ökar till 85 %, och minst 80 %.

- Vinterväg (65 %) ökar till 70 %.

Förordningen om enskilda vägar kompletterar lagen om enskilda vägar, och i den finns närmare bestämmelser om statsunderstöd för byggande och underhåll av en enskild väg samt om ansökningsförfarandena för och utbetalningen av dessa understöd.

I Finland finns det cirka 370.000 kilometer enskilda vägar. Längs de enskilda vägarna finns det uppskattningsvis cirka 30.000 företag, 40.000 gårdsbruksenheter, 250.000 egnahemshus och 190.000 sommarstugor samt ett stort antal skogsgårdsskiften. Det är i första hand ägarna som ansvarar för finansieringen av de enskilda vägarna, men staten och kommunerna stöder underhållet av enskilda vägar.

Förordningen gäller 1.1.2023-31.12.2025. Väglagen kan ansöka om statsunderstöden hos NTM-centralen. På anhängiga understödsansökningar som inkommit 2022 och i fråga om vilka projektets arbete ännu inte har inletts tillämpas den nya förordningen.

Riksdagen beslutar årligen i statsbudgeten hur mycket finansiering det ska riktas till förbättringen av enskilda vägar. Anslaget för 2023 som grundar sig på regeringens budgetproposition uppgår till 23 miljoner euro och dessutom står reservationsanslag från tidigare år till förfogande till ett belopp av cirka 44 miljoner euro (obundna anslag).