Spannmalstabell1
Naturresursinstitutets siffror om jordbruksarealens användning år 2022.
Jordbruk Marknad

Spannmålsarealen minskade inte

Det var med  en viss spänning Lukes siffror om jordbruksarealens användning 2022 inväntades förra veckan. Kommer de höga gödselpriserna under våren att minska på odlingsarealerna trots de höga spannmålspriserna?

Arealuppgifterna baserar sig på stödansökan och när de slutligen publicerades 20.6.2022 så bjöd de egentligen inte på någon annan överraskning än att förändringarna i de sådda arealerna blev trots allt närmast marginella jämfört med i fjol.

Den totala spannmålsarelen ligger på 1,064 miljoner hektar jämfört med 1,061 miljoner hektar i fjol.  Mycket tyder på att spannmålsbalansen för alla huvudspannmålsslag, vete, råg, korn och havre, förstärks spannmålsåret 2022/23 förutom för rågens del. Rågarealen naggades i kanterna på grund av den svaga övervintringen och produktionen räknat med 10 års medelskörd, 3,2 ton per hektar, stannar vid 64.000 ton när inhemska användningen är dryga 100.000 ton. Detta borde bädda för en positivare prisutveckling för rågen som släpat efter jämfört med de övriga spannmålen.

För foderkornets del minskar odlingsarealen med 15.000 hektar jämfört med i fjol och produktionen verkar nätt och jämnt täcka den inhemska användningen. Detta torde också gynna en fortsatt positiv prisutveckling i kombination med att de ingående lagren från i fjol är små.

Odlingsarealen för vete ökar i motsvarande grad och skillnaden mellan produktionen och den inhemska användningen kan snabbt uppgå till närmare +200.000 ton, det vill säga dryga 20 procent av den årliga produktionen. Här behövs det exportinsatser för att inte överskottet skall börja pressa priset på den inhemska marknaden i förhållande till världsmarknadspriser. Exportefterfrågan kommer av allt att döma vara stark på grund av kriget i Ukraina.

Havren har en stark exportefterfrågan och + 400.000 ton torde hitta en marknad, under det gångna året exporterades 300.000 ton havre.

Allt detta alltså räknat med 10 års medelskörd och en uppskattning om inhemsk användning baserat på det gångna spannmålsåret 2021/22. Givetvis är det alltför tidigt att dra några slutliga slutsatser när temperaturmätaren visar i dag +33 grader och torkan från i fjol ännu är i gott minne, men detta som sagt som en överslagsräkning baserat på arealerna från stödansökan och ger i alla fall en fingervisning.

Spannmalstabell2
Den sista spannmålsbalansuppskattningen visar utgångsläget inför det nya spannmålsåret.

Nyligen (21.6. 2022) publicerades också den sista spannmålsbalansuppskattningen för det gångna året före det nya spannmålsåret 2022/23 drar igång 1.7. 2022.  Ur den framgår bland annat utgångsläget inför det nya spannmålsåret.

Spannmålslagren, på grund av den svaga skörden, minskade med -470.000 ton spannmål totalt, det innebär att vi startar från de lägsta lagernivåerna på mycket länge. Ett problem i Finland har just varit den tunga spannmålsbalansen med lagernivåer kring 1,2 miljoner ton från ett skördeår till ett annat, nu ligger vi på 0,6 miljoner ton. En utmaning är nu att fortsatt kunna bibehålla en bra balans mellan utbud och efterfrågan på de olika spannmålslagen för att inte våra spannmålspriser igen skall  börja släpa efter världsmarknadspriserna.