Ruda 1 Webben
Den 20:e september inleds byggandet av Ruda solpark på den här åkern. På andra sidan vägen till höger skymtar Westankärr gårds fårhus. Solparken består av lika mycket grönområde som solpaneler, och det blir fårens uppgift att hålla de fyra meter breda gångarna mellan solpanelsraderna betade.
Tema

Spannmålsåkern blir
två hektar stor solpark

Ruda solpark på Kimitoön ska börja producera solenergi efter årsskiftet.

Mannen bakom solparken och bolaget Ruda Solpark Oy är Mårten Forss, tidigare husbonde på Westankärr gård. Bioenergi i olika former har intresserat honom i många år, och nu har han gått in för att satsa på en solpark.

– Jag har följt med debatten om vindkraft, men det är en hopplöst lång planeringsprocess. Kalkyler visar att det går att uppnå motsvarande lönsamhet med solenergi som med vindkraft, och dessutom är planeringsprocessen för en solpark simpel, säger Forss.

– Studier visar att Kimitoön hör till de områden som har mest soltimmar i Finland. Dessutom produceras solenergi dagtid, då elbehovet och börselpriserna är högst.

Eftersom Ruda solpark byggs på oplanerad mark gick processen väldigt smidigt och tog ungefär fyra månader. Bygglov krävdes, men ingen miljökonsekvensbedömning.

Det är företaget Playgreen Finland som har hand om planeringen och genomförandet av bygget.

– Två transformatorer har redan kommit, och byggandet av solparken inleds 20:e september. Vid årsskiftet borde allt vara färdigt.

Närhet till elnätet viktig

Solparken har en effekt på två megawatt, vilket i teorin ska producera cirka 2.000 megawattimmar.

Den främsta orsaken till att solparken blev den här storleken var de begränsningar Carunas befintliga elnät medförde.

– Det skulle inte ha funnits ekonomi i att börja dra kablar till någon central flera kilometer bort, det hade blivit ett mycket större projekt, konstaterar Forss.

Solparken byggs nu invid Mjösundsvägen, längs med vilken också Carunas elkablar är nergrävda.

Den andra orsaken till solparkens storlek är att anslutningsavgiften till Carunas elnät stiger betydligt om anläggningens effekt överskrider två megawatt.

Ruda 3 Webben
För solparkens optimala placering var det viktigt med den befintliga infrastrukturen. Bredvid åkern där Ruda solpark byggs finns Carunas transformatorer och elnät.

Förstör inte jordbruksmark

Som före detta lantbrukare ser Mårten Forss en fördel med att en solpark inte förstör marken den byggs på.

– Solpanelerna sitter på ställningar som förankrats i marken med stålskruvar. Det är ett perfekt sätt att utnyttja åkern, för det händer inget med markstrukturen. När solparken rivs kan man fortsätta odla.

Forss talar om vikten av att lantbruk hittar nya ben att stå på. Det finns ett stort intresse för att bygga solparker, och arrendepriserna är höga jämfört med arrendepriserna för traditionell åkermark.

– Om en solpark är i drift i trettio år producerar den ett kassaflöde som är ett bra komplement till jordbruket.

Caroline Forss släktgård Westankärr drivs i dag av Caroline och Mårten Forss son. Det är på Westankärrs åkermark solparken byggs genom ett legoavtal mellan Westankärr gård och Ruda Solpark Oy.

Det är viktigt att solparkens undervegetation inte växer så mycket att den börjar skugga solpanelerna.

– På solparksområdet finns lika mycket grönområde som paneler och solparken kommer att utnyttjas som betesmark för Westankärrs får. Marken sås in med klövervall och stängslas in, och fåren får beta de fyra meter långa gångarna mellan solpanelsraderna, berättar Forss.

Ruda 2 C Webben
Mårtens Forss har genom sitt företag Ruda Solpark Oy satsat på en två megawatt stor solpark på Kimitoön. Solparken byggs på av Westankärr gård hyrd mark. Forss ser solparker som en möjlig inkomstkälla för lantbruk, antingen genom gårdens egen solparkssatsning eller genom att hyra ut mark åt solenergiföretag.

Låga elprisernas tid förbi

Mårten Forss konstaterar att elpriserna i Finland varit låga jämfört med den europeiska nivån. För fem år sedan hade det inte funnits underlag för en fristående solpark i likhet med den som han nu bygger.

– Megatrenden att hitta ersättare för fossila bränslen har pågått en längre tid, det handlar inte enbart om gaskrisen och kriget i Ukraina, säger han och fortsätter:

– Finland har kunnat köpa el förmånligt från Ryssland och överloppsenergi från Norge och Sverige, men de här tiderna är förbi. Finlands nya kärnkraftverk balanserar upp situationen, men ser man på helheten kommer elbehovet inte att minska då allt från bilar till motorsågar elektrifieras.

Forss tror att vi kommer ner från dagens extrema elpriser, men att elpriserna i Finland i framtiden inte kommer att avvika från priserna i de övriga EU-länderna.

– Visst är solparksinvesteringen en risk, men investeringens återbetalningstid är beräknad till under tio år, säger Forss.

Solparkens livslängd väntas vara trettio år.