Landsbygdsnäringar

Småskalig inkvartering
i glesbygden borde förenklas

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd föreslår att bestämmelserna om småskalig inkvarteringsverksamhet ska förenklas och göras tydligare. Bestämmelserna ska sporra och skapa förutsättningar för småskaligt företagande.

Enklare och tydligare bestämmelser uppmuntrar i synnerhet till att bli företagare i bisyssla som med låg tröskel kan erbjuda till exempel heminkvatering som många friluftare saknar. De gällande bestämmelserna är komplicerade och tolkningarna av verksamhetens yrkesmässighet varierande.

I många fall rör de gällande bestämmelserna inte icke-professionell eller sporadisk, småskalig inkvarteringsverksamhet. Det finns dock inga tydliga gränser mellan professionell och icke-professionell inkvarteringsverksamhet och i olika lagar definieras yrkesmässighet till och med på olika sätt.

Arbetsgruppen föreslår också att de som saken gäller ska ta fram en guide för dem som vill driva småskalig inkvarteringsverksamhet. Man ska främja verksamheten förutom genom enklare och tydligare bestämmelser också genom ökad kunskap, information och spridning av bästa praxis.