Erno Jarvinen
Erno Järvinen är skogsforskningschef vid MTK. Han berättar att det rådande marknadsläget inom skogsbruket är helt annorlunda än inom jordbruket. På tio år har man lyckats vända den negativa trenden, säger han.
Skogsbruk SLC

SLC:s kongress:
Positivt marknadsläge
inom skogsbruket

Det finns ett sug efter virke just nu och på tio år har marknadsläget inom skogsbruket vänt helt och hållet. Det här var budskapet i MTK:s skogsforskningschef Erno Järvinens anförande vid SLC:s kongress.

– Marknadsläget inom skogsbruket är fullständigt annorlunda än inom jordbruket. På tio år har man helt lyckats vända den negativa trenden inom skogsbruket och nu finns det ett sug efter de flesta virkessortiment, säger han.

Enligt Järvinen är rörelseresultatet per förädlad träkubikmeter 30 euro. På kort sikt ser man att prisutvecklingen stagnerar eller till och med sjunker en aning inom vissa sortiment, men på längre sikt torde virkespriserna som helhet hållas på nuvarande nivå.

För ungefär ett år sedan körde biomassafabriken i Äänekoski i gång och det finns omfattande planer på flera massafabriker i landet. Järvinen frågar sig om virket tar slut men tror ändå inte på det. Skogens årliga tillväxt är ungefär 110 miljoner kubikmeter i Finland. Enligt naturresursinstitutet Lukes siffror ligger användningen på ungefär 62 miljoner kubikmeter (2016).

EU har ingen direkt skogspolitik

EU har ingen egentlig skogspolitik som förvaltningsområde men Erno Järvinen understryker ändå att intressebevakning verkligen behövs inom den här sektorn. På EU-nivå behandlas en mängd olika frågor som berör skogen, de flesta av dem i miljödirektoratet. De viktigaste frågorna under den senaste tiden har varit LULUCF- och REDII-direktiven.

– Till exempel LULUCF-behandlingen såg i ett skede ut att sluta på ett mycket olyckligt sätt för skogsägarna, men nu blev det ändå inte så, säger Järvinen.

Erno Järvinen påminner också om digitala tjänster och vilka möjligheter de medför för en skogsägare, till exempel kuutio.fi. Kuutio.fi är en digital handelsplats för virke och avgiftsfri för skogsägare.

– I framtiden blir det allt mer så att skogsägarna inte bor där skogen finns och därmed får de digitala verktygen en viktigare roll, säger Järvinen.

SLC-basen Mats Nylund frågade Järvinen varför alla nu för tiden har tillgång till uppgifter om till exempel skogsavverkningar. Enligt Järvinen är det den nya lagen om skogsdata (metsätietolaki) som möjliggör att all miljöinformation om skogen är offentlig.

Specifikt avverkningsanmälningarna har redan tidigare varit offentliga. Skillnaden från tidigare är att de sedan en tid tillbaka också finns tillgängliga på webben.