SLC

SLC:s fullmäktige samlas
till vårmöte 21.4

SLC:s förbundsfullmäktige samlas till ordinarie vårmöte fredagen den 21 april klockan 10.30-16.00 på Sokos Hotel Vantaa i Dickursby.

Kallelsen har skickats till fullmäktiges medlemmar. Om fullmäktigeledamot är förhindrad att delta i mötet, meddela SLC:s kansli snarast så att suppleanten kan inkallas.

Vårmötet behandlar SLC:s årsberättelse, bokslut samt revisorns och verksamhetsgranskarnas berättelser samt beviljar ansvarsfrihet för centralstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga. Fullmäktige får även en redogörelse över centralförbundets ekonomi för pågående budgetår och fastställer medlemsavgiften för följande kalenderår.

Vårmötet håller även den första behandlingen av reviderade stadgar för centralförbundet.

Vid eventuella frågor gällande anmälan, kontakta SLC:s administrativa assistent Margita Törnroth, tfn 040-9402619, margita.tornroth@slc.fi.

Tilläggsinformation om vårmötesärendena ger verksamhetsledare Jonas Laxåback, tfn 040-9402734, jonas.laxaback@slc.fi.