Slc Fullmaktige Jonas
Verksamhetsledare Jonas Laxåback avgav lägesrapport kring det nationella stödpaketet för nästa år inför fullmäktige.
Jordbruk Skogsbruk SLC

SLC:s fullmäktige förordar
stödpaketet för 2019

SLC:s förbundsfullmäktige beslöt på sitt höstmöte i måndags att förorda förslaget till nationellt stödpaket för nästa år med en kläm om att ersättningen till djurvälfärden inom landsbygdsutvecklingsprogrammet bör prioriteras, detta enligt förslaget från SLC:s styrelse.

LF återger detaljerna efter att paketet slutgiltigt godkänts och undertecknats, det torde ske 11 december.

 SLC:s fullmäktige ägnade även en stund åt skogsvårdsföreningarnas situation, närmast Kimitonejden. Föreningens resurser är slut och skulderna större än tillgångarna.

Föreningen har försökt diskutera fusion med grannföreningarna, men ingen av dem ser ut att vilja påta sig skulder eller andra förpliktelser från föreningen.

Styrelsen för föreningen har skickat en vädjan till medlemmarna om en frivillig extra medlemsavgift.

– Om en skogsvårdsförening går i konkurs så riskerar det att underminera förtroendet för alla skogsvårdsföreningar, sade förbundsordförande Mats Nylund.

Slc Fullmaktige Mats Nylund
Förbundsordförande Mats Nylund berättade om läget kring Kimitonejdens skogsvårdsförening och kring bergsrådet Reijo Karhinens arbete för att förbättra böndernas situation inom livsmedelskedjan.

SLC och MTK har aktivt sökt lösningar på situationen för skogsvårdsföreningsmedlemmarna på Kimitoön.

– Det handlar om att upprätthålla förtroendet för skogsvårdsföreningarna, sade SLC-ordföranden.

SLC har ställt villkoret att Kimitonejdens skogsvårdsförening slås ihop med Södra skogsreviret som å sin sida utvidgar sitt verksamhetsområde, detta med tanke på den finlandssvenska profilen.

– Vi vill inte att en skogsvårdsförening ska gå i konkurs, det är viktigt för sammanhållningen på lång sikt. Det höll också MTK med om när vi diskuterade frågan.

Böndernas eget exportprojekt

Bjarne Westerlund passade på att berätta om projektet Farmers Grain Export. Det är en plattform som skapats för att stöda den finländska spannmålssektorn i strävan att exportera råvaror av hög kvalitet, närmast spannmål.

Bland målen är kontakter till utländska kunder via ett internationellt nätverk och grundande av en exportorganisation. Avsikten är också att jordbrukaren lär sig ”läsa” den internationella marknaden, och producera efterfrågade varor.

Med erfarenhet från skogssektorn påminde Otto von Frenckell om att man måste vara med hela tiden på exportmarknaden, också under perioder då varan inte går åt som man hoppats.

– Annars blir man aldrig en trodd aktör, sade han.

En halv miljard mer från marknaden

Ännu berättade Mats Nylund om bergsrådet Reijo Karhinens arbete för att förbättra böndernas situation inom livsmedelskedjan.

– Han har själv varit väldigt tydlig med budskapet att en av de största orsakerna till jordbrukarnas svåra lönsamhetsläge är obalansen inom livsmedelskedjan.

Avsikten är att hans arbete ska leda till en förbättring av jordbrukets inkomst med cirka 500 miljoner euro per år.

– Det borde egentligen inte vara så svårt, ännu 2010 låg inkomsten på just under en miljard euro, men de senaste två åren har den varit 450-470 miljoner euro, sade Mats Nylund.