Fullmw
SLC höll fullmäktigemöte senaste tisdag. Mötet leddes av fullmäktigeordförande Kristian Westerholm från Ingå. En del förtroendevalda befann sig på SLC:s kansli i Helsingfors.
SLC

SLC höll fullmäktigemöte över videoförbindelse

SLC höll fullmäktigemöte på tisdagen. På grund av omständigheterna med coronaepidemin hölls mötet över videoförbindelse.

Det var alltså speciella omständigheter som rådde när SLC:s fullmäktigeordförande Kristian Westerholm drog i gång mötet på tisdagsmorgonen.

- I undantagsförhållanden och kristider blir behovet av en egen fungerande livsmedelsproduktion och -förädling särskilt uppenbart, säger han och inleder mötet.

Den finländska livsmedelskedjan står på en förhållandevis bred grund tack vare den förhållandevis mångsidiga produktionen av baslivsmedel. Självförsörjningsgraden ligger på knappt 80 procent. Förutom mjölk och kött har Finland också en stabil produktion av spannmål, ägg, potatis, rotsaker och grönsaker samt en del frukt och bär.

- En mångsidig livsmedelsproduktion och -förädling måste utgöra basen för den finländska livsmedelskedjan också i framtiden. Finländarna behöver fortsättningsvis mat varje dag och de finländska bönderna är beredda att producera den maten, säger Westerholm.

God lönsamhet en grundpelare

En av grundpelarna i livsmedelskedjan är en god lönsamhet i primärproduktionen. Coronakrisen har ändå inte förbättrat lönsamheten. Nedgången i ekonomin minskar efterfrågan på mervärdesprodukter, vilket lett till ett minskat penningflöde till livsmedelskedjan som helhet. SLC:s fullmäktige efterlyser nu en jordbrukspolitik som på lång sikt tryggar den inhemska matproduktionen.

- Framför allt behöver vi se till att primärproduktionen tar sig en starkare position i livsmedelskedjan, att vi får det pris för våra produkter som de är värda, säger Westerholm.

Matexporten till Tyskland ökar

2019 inleddes med Grüne Woche, världens största matmässa i Berlin. Finland stod som värdland och MTK och SLC hade axlat huvudansvaret. Grüne Woche var en stor satsning för SLC och efter mässan har den finska matexporten till Tyskland ökat med omkring 40 procent. SLC var väldigt aktiv vid regeringsförhandlingarna under våren och lyckades påverka regeringsprogrammet i positiv riktning. 1.4 anställdes en skogsombudsman på heltid i Anders Portin.

Coronaepidemin färgar också lantbrukspolitiken

SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback höll en lantbrukspolitisk översikt. Coronaepidemin har gjort avtryck också inom jord- och skogsbrukets intressebevakning. SLC har bland annat försäkrat sig om att gårdarna har sina beredskapsplaner i skick och att avbytarservicen fungerar. Säsongsarbetskraften är en enskild fråga SLC jobbat särskilt mycket med.

- Säsongsarbetskraften är en fråga som är speciellt viktig för våra frilandsodlare.

EU:s jordbrukspolitiska linjedragningar är aktuella under 2020.

- Vi kommer att se + 4 miljarder euro till I-pelaren, + 5 miljarder euro till II-pelaren samt + 15 miljarder euro till jordbrukssektorns återhämtning, säger han.

Besluten om framtidsbudgeten bör tas under 2020. Både den nationella strategin och EU:s ”Farm to fork” går långsamt. Stödrätterna ska avskaffas enligt jord- och skogsbruksministeriet. Laxåback ser därtill stor potential i producentorganisationerna (sammanslutningarna).

- De olika sektorerna eller nischgrupper kan skapa egna, till exempel inom kött, ägg eller eko, säger Laxåback.

Biogas och skog

Niclas Sjöskog från Pedersöre, fullmäktiges första viceordförande, tar upp biogasen och hänvisar till en utredning från 2019 där man hävdat att det ska byggas enbart tretton anläggningar i Finland

- Vi bönder har i alla tider velat vara längre fram i produktionskedjan. Statsmakten bör exempelvis ge jordbrukssektorn möjligheter att producera biogas i småskaliga enheter, på gårdsnivå. Det är en investering för att stärka kretsloppsekonomin i jordbruket och trygga livsmedelsproduktionens försörjningsberedskap, säger Sjöskog.

Skogsombudsman Viktor Harvio, som vikarierar Anders Portin, håller ett kort anförande om skogssektorn. Han konstaterar att skogsindustrins produktion sjönk på grund av coronakrisen, men att återhämtningen påbörjats. Finland exporterar bland aannat granstock till Kina. Vidare tog Harvio upp EU:s nya biodiversitetsstrategi, klimatfrågorna och skogscertifieringen.