Skogsmarsch Sve Webb
Skogsbruk

Skogsmarschen – för det gröna
guldets mångskiftande glans

Skogsmarschen går av stapeln nästa vecka 37 (11-15.9) på olika håll i Finland. Under marschen står skogsägandet, skogsbrukets betydelse och skogens mångsidiga bruk i fokus.

– Skogarnas mångfald tryggas av att det finns 600.000 privata skogsägare som själva kan välja vilka som är de lämpligaste skogsskötselmetoderna både för skogsägarens mål och för växtplatsen. Det unika med de finländska skogarna är att det som vi kallar ekonomiskog samtidigt fungerar som rekreationsområde och ger naturupplevelser, producerar bär och svamp samt fungerar som jaktmark. Nu gäller det att sköta skogarna ännu bättre för att ytterligare stärka tillväxten, öka kolsänkan och främja biodiversiteten, säger SLC: ordförande Mats Nylund.

Den första skogsmarschen hölls i juni 1950 och lockade till sig en halv miljon finländare. I dessa tider tangerade syftet med marschen ett inte helt obekant tema för vår tid. Det gällde att lyfta fram värdet av skogsskötsel och sprida medvetenhet om skogsfrågor bland unga specifikt och medborgarna överlag. Ett mera långtgående mål var att fördubbla virkesproduktionen i privata skogar.

Vid skogsmarschens öppnande 1950 i Träskända närvarade bland annat republikens president Paasikivi, kommendören för försvarsmakten samt en rad ministrar. Marschen leddes av Centralskogssällskapet Tapios direktör N. A. Osara som även tog emot USA:s första dam Eleanor Roosevelt som då besökte Finland. Då fru Roosevelt besökte Nummela fick hon assisterad av Osara plantera en egen björk, vilket även förevigades med en minnesplatta på platsen.

En marsch för skogens mångsidighet

Den ursprungliga skogsmarschens målsättningar har på många sätt förverkligats eftersom virket i den finska skogen ökat med en miljard kubikmeter och därmed nästan fördubblats. Den genomsnittliga andelen stamvirke per hektar har ökat med 40 kubikmeter. Inte minst har det skapats en nationell förståelse om att landets välstånd sedan efterkrigstiden till stor del byggts upp just med hjälp av det gröna guldet.

Den nya skogsmarschen syftar till att förnya förståelsen för skogen. Skogsvårdsföreningarna lyfter tillsammans med SLC och MTK fram vikten av att i ett polariserat tidevarv understryka skogens roll både som ekonomisk resurs och förstärkare av den biologiska mångfalden. Syftet med skogsmarschen är även att betona det faktum att den finska skogen ägs av vanliga finländare, vilket ofta glöms då politiska målsättningar ställs upp. Slutligen vill man även aktivera medborgarna att bege sig ut i skogen och njuta av dess mångsidighet.

Skogsmarschen ordnas vecka 37 från och med måndagen den 11.9. Skogsägare uppmuntras att vara aktiva under marschveckan och dela med sig av sin skogsverksamhet på social media med hashtaggarna #skogsmarsch2023 och #metsämarssi2023.

Skogsmarschen omfattar olika regionala program som ordnas av skogsvårdsföreningarna. Det lönar sig därför att hålla koll på vad som händer i den egna regionen. I programmet ingår även ett landsomfattande evenemang vid minnesmärket för den ursprungliga marschen i Träskända.