Avverkning2022
Beståndstillväxten var 103 miljoner kubikmeter, varigenom det totala virkesförrådet ökade med cirka 14 miljoner kubikmeter. ARKIVFOTO
Skogsbruk

Skogsavverkningarna minskade
till 75 miljoner kubikmeter 2022

Enligt preliminära uppgifter från Naturresursinstitutet avverkades totalt 75 miljoner kubikmeter stamvirke i våra skogar i fjol. Virkesuttaget bestod av 30 miljoner kubikmeter timmer, 34 miljoner kubikmeter massaved och 11 miljoner kubikmeter energived. Både virkesuttaget och virkesavgången minskade två procent jämfört med året innan.

Timmer- och massavedsuttaget för industrin och skogsägarnas husbehov uppgick till 64,1 miljoner kubikmeter. Det var en minskning med tre procent jämfört med året innan.

Stigande energipriser ökade efterfrågan på energived. Det totala stamvedsuttaget för skogsflis i värme- och kraftanläggningar och för brännved i småhus ökade med tre procent till 10,6 miljoner kubikmeter.

– De totala avverkningarna, det vill säga virkesuttaget, minskade till 75 miljoner kubikmeter, vilket var nästan två miljoner kubikmeter mindre än året innan. Trots det var uttaget en aning större än under de föregående fem åren i genomsnitt, säger överaktuarie Jukka Torvelainen vid Naturresursinstitutet.

Potentiella virkesuttaget utnyttjades till 91 procent

Enligt Naturresursinstitutets beräkningar uppgår det maximala hållbara uttaget av gagnvirke och energived i våra skogar under perioden 2016-2025 till i genomsnitt 80,5 miljoner kubikmeter stamvirke per år. På riksnivå har det potentiella uttaget sedan 1970-talet varit konstant större än det verkliga uttaget.

– Virkesuttaget och beräkningarna av det potentiella virkesuttaget bör gärna jämföras över en period på flera år, eftersom avverkningsvolymerna varierar betydligt beroende på efterfrågan på skogsindustriprodukter. Ett medeltal över flera år ger en mer tillförlitlig bild av avverkningarna än endast ett år. De senaste sju åren har virkesuttaget i hela landet varit i genomsnitt 91 procent av det möjliga uttaget, medan det på årsnivå har varierat mellan 86 och 97 procent, säger Jukka Torvelainen.

Enligt preliminära uppgifter utnyttjades 93 procent av det möjliga virkesuttaget för hela landet år 2022. De föregående åren har avverkningarna överskridit det beräknade möjliga virkesuttaget i södra Finland, med undantag för Nyland och sydvästkusten.

I norra Finland har virkesuttaget varit betydligt mindre än det möjliga virkesuttaget. Detta kommer sannolikt inte att ändras när statistiken efter landskap för 2022 sammanställs i maj.

Fortsatt rekordstort timmeruttag

Timmer- och massavedsuttaget för industrin och exporten uppgick till totalt 63,8 miljoner kubikmeter. Det var två miljoner kubikmeter mindre än året innan och lika mycket som föregående femårsgenomsnittet.

Timmeruttaget på 29,6 miljoner kubikmeter var en halv miljon kubikmeter mer än året innan. Föregående femårsgenomsnittet överskreds med åtta procent.

Största delen av timmeruttaget utgjordes av grantimmer, nästan 16 miljoner kubikmeter, vilket var exceptionellt mycket. Uttaget av grantimmer ökade med fyra procent jämfört med föregående år och överskred föregående femårsgenomsnittet med 11 procent.

Även talltimmer slog ett nytt rekord på 12,5 miljoner kubikmeter.

Massavedsuttaget på 34,2 miljoner kubikmeter var sju procent mindre än både året innan och under de föregående fem åren i genomsnitt. Uttaget av tallmassaved var 15,5 miljoner kubikmeter, vilket var den lägsta noteringen sedan 2014.

Även uttaget av gran minskade med sex procent jämfört med föregående år och landade på 10,0 miljoner kubikmeter.

– Trots förväntningarna ökade inte uttaget av lövmassaved, utan det stannade på 8,7 miljoner kubikmeter. Det var en knapp miljon kubikmeter mindre än de senaste åren, säger överaktuarie Tiina Sauvula-Seppälä vid Naturresursinstitutet.

11 miljoner kubikmeter för energi

Enligt preliminära uppgifter avverkades totalt 10,6 miljoner kubikmeter stamved för energi. Uttaget av stamved, det vill säga kvistade träd och helträd, för skogsflis i värme- och kraftanläggningar uppgick till 4,1 miljoner kubikmeter.

Dessutom tillvaratogs totalt 2,5 miljoner kubikmeter toppmassa och stubbar för energiproduktion.

I småhus förbränns årligen 6,5 miljoner kubikmeter vedträ, vedklabbar och flis. Uppgiften härrör från en undersökning som omfattade eldningssäsongen 2016/2017. Sannolikt ökade vedförbrukningen i fjol i takt med de stigande energipriserna, och därför kommer Statistikcentralen och Naturresursinstitutet att under våren uppdatera den beräknade förbrukningen av brännved.

År 2022 lämnades åtta miljoner kubikmeter stamvirke kvar i skogen som hyggesrester. Dessutom uppstod en avgång på sex miljoner kubikmeter naturligt död stamved i skogarna. Tillsammans med virkesuttaget minskar de det levande trädbeståndet i skogarna.

– Av det avverkade virket gick 75 miljoner kubikmeter till förbrukning, och det uppstod sammanlagt 14 miljoner kubikmeter död ved. De utgör tillsammans den totala virkesavgången som minskade två procent jämfört med föregående år till 89 miljoner kubikmeter. Beståndstillväxten var 103 miljoner kubikmeter, varigenom det totala virkesförrådet ökade med cirka 14 miljoner kubikmeter, säger Jukka Torvelainen.