Kuva 43655
I den kinetiska snabbvedklyven konstaterades allvarliga säkerhetsbrister. Tukes bestämde att maskinen ska avlägsnas från marknaden och samlas in från konsumenter.
Skogsbruk Maskin & teknik

Skärpta säkerhetskrav för vedklyvar – felaktig användning ofta orsak till olyckor

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakade under sommaren vedklyvarnas säkerhet eftersom användningen av dem leder till tiotals allvarliga olyckor varje år. I värsta fall kapas ett finger eller en hand.

Maskinerna har i flera fall använts i strid med bruksanvisningen, till och med så att ett barn har varit med som användarens hjälpreda.

Tukes påminner om att vedklyvar får användas av endast en person åt gången och barn får under inga omständigheter släppas nära maskinen när den är i användning.

Allvarliga strukturella brister i en vedklyv

I sitt övervakningsprojekt utredde Tukes säkerheten hos vedklyvar av sju modeller. Sex av dem var traditionella hydrauliska vedklyvar och en var en kinetisk snabbklyv som får sin kraft från svänghjul.

I den kinetiska snabbvedklyven konstaterades allvarliga säkerhetsbrister. Maskinens tvåhandsmanövrering fungerade inte i enlighet med kraven. Dessutom är maskinens arbetsrörelse mycket snabb, vilket i kombination med bristerna i tvåhandsmanövreringen kan medföra allvarlig fara för maskinens användare.

Syftet med tvåhandsmanövrering är att säkerställa att båda händerna är utanför det farliga området. Tukes bestämde att maskinen ska avlägsnas från marknaden och samlas in från konsumenter.

Det fanns brister i alla maskiners märkningar och bruksanvisningar. I de sex hydrauliska maskinerna konstaterades dessutom lindriga strukturella brister.

Använd maskinen på ett säkert sätt

Tammerfors universitetssjukhus TAYS uppger att det sker cirka 30 allvarliga olyckor med vedklyvar i Finland årligen. Av dessa är nästan hälften svåra handskador där ett eller flera finger eller hela handen har klippts av. I cirka tio procent av olyckorna är den skadade minderårig.

Överläkaren i handkirurgi vid Tays, Olli Leppänen, säger att skadorna av vedklyvar har ökat tydligt under de tio senaste åren, och att de drabbade ofta får till och med livslånga men.

Vid de fall som Tays har behandlat har särskilt tre olycksorsaker framträtt:

1) En medhjälpare laddar maskinen när användaren koncentrerar sig på manöverspakarna. Denna typ av olycka är vanlig när barn drabbas.

2) En klabb fastnar i maskinen. När användaren försöker få loss klabben slungas den så att användaren får den på händerna eller så blir handen mellan klabben och kilen.

3) Användaren avaktiverar säkerhetsmekanismerna, i synnerhet tvåhandsmanövreringen.

Dessa orsaker som leder till olyckor avslöjar att maskinerna inte alltid används på ett säkert sätt enligt anvisningarna. Maskinen får användas av endast en person åt gången, och när den används får inte andra finnas i närheten, särskilt inte barn. Maskinens säkerhetsmekanismer får aldrig avaktiveras och inte heller får deras funktioner ändras.

Trots att vedklyvar i regel har en långsam rörelse, är tvåhandsmanövreringen en nyckelfaktor som förhindrar att användarens händer hamnar i klyvområdet. Man måste vara försiktig när man tar loss en klabb som fastnat och denna åtgärd måste vara beskriven i maskinens bruksanvisning. Maskinen bör också kopplas loss från nätströmmen när den inte är i användning.

Säkerhetsstandarden för vedklyvar har uppdaterats till många delar. Till de mest betydande ändringarna hör att den nya standarden kräver ett skydd runt klyvområdet. Kravet på tvåhandsmanövrering skyddar maskinens användare och klyvområdesskyddet även andra personer som eventuellt befinner sig i närheten.