Jordbruk SLC

Sjundeå motionerar om
landsbygdsutbildningen

SLC Nyland anser att självstudierna för elever som väljer en praktisk utbildning inom andra stadiet framom gymnasiet borde minskas. I stället bör närundervisningen öka. Det säger SLC Nylands styrelse i sitt svar på Sjundeå landsbygdsförenings motion om utbildningarna inom landsbygdsnäringarna. Motionen behandlades på SLC Nylands vårmöte förra veckan.

Sjundeåföreningen framhåller att förutsättningen för att bibehålla lantbruksutbildning på svenska i Finland oberoende av utbildningsstadium är att en tillräcklig mängd studerande lockas till utbildningen. Detta görs bäst genom att höja utbildningens anseende vilket kvaliteten i högsta grad svarar för.

– Vi slås av oroväckande signaler angående kvaliteten på utbildningarna inom landsbygdsnäringarna med jämna mellanrum, motiverar Sjundeåföreningen sin motion.

Föreningen vill minska på andelen självstudier inom Axxells landbygdsföretagarutbildning på andra stadiet.

– Eleverna har valt en praktiskt utbildning för att få konkret, handledd undervisning, ”hands on”.

Grundstenarna bör prioriteras

När det gäller agrologutbildningen så ser Sjundeåföreningen ytterst negativt på Novias arrangemang kring undervisningen inom utbildningens grundstenar.

– I dessa tider när de gröna näringarna är på frammarsch och ett ämne som kolbindning allt oftare nämns i den allmänna debatten vore det olyckligt om inte agrologutbildningen kan tillgodose behovet som finns på arbetsmarknaden med sina få utexaminerade, motiverar Sjundeåföreningen. Med spetskompetens inom växtodling, husdjursproduktion, teknik och ekonomi har agrologerna en bred baskunskap inom näringen och samtidigt en praktisk förståelse av exempelvis naturens kretslopp.

Föreningen skulle därför gärna se att profilen på grundstenarna, det vills säga växtodling, husdjursproduktion, teknik och ekonomi höjs genom större satsningar på dem framom gemensamma utbildningar med andra utbildningsprogram.

SLC Nyland jobbar för höjd yrkeskompetens

Enligt svaret på motionen jobbar SLC Nyland för att det i regionen erbjuds yrkeskompetenshöjande utbildning på svenska inom jord- och skogsbruksnäringarna:

– Vi samarbetar med utbildningsinstanserna inom vårt verksamhetsområde för att det skall erbjudas utbildning av hög kvalitet inom branschen även i framtiden. SLC har här medverkat till att öka kännedomen om och intresset för utbildningarna inom den gröna näringen via projektet Bakom Maten, som riktat sig till gymnasierna, heter det i svaret.

Vidare hänvisas till projektet Pro Naturbruk, med vars hjälp man har lyckats vända trenden med sjunkande ansökningssiffror för YH Novia.

– Samarbetet med fältet, andra stadiets utbildningar och yrkeshögskolor inom branscherna kan och bör dock ytterligare intensifieras och utvecklas, sägs det i svaret.

SLC Nyland verkar för en dialog med branschens utbildningsinstitutioner som berör de gröna näringarna och ett tätare samarbete mellan lantbrukare, forskning, utbildningsinstitutioner och rådgivningsorganisationer.

– Målet är att säkra en högklassig utbildning och forskning som motsvarar näringens behov och bidrar till näringens attraktionskraft.

I svaret påminner SLC Nylands styrelse vidare om att SLC och Novia tidigare i år beslöt att fördjupa och systematisera sitt samarbete. SLC har nyligen givit en betydande donation till Yrkeshögskolan Novia, som riktas till naturbruksområdet. SLC hoppas att stödet ska bidra till utveckling och ökad kompetens inom bioekonomiutbildningen för att garantera kvaliteten.

SLC kommer tillsammans med Novia att göra upp en framtidsplan för jordbruksutbildningen där man ser på de kompetensområden som behövs med tanke på framtiden. Att förstärka husdjursutbildningen är en del av den processen och där har man nu lediganslagit ett lektorat. SLC vill också stödja skogssektorn eftersom efterfrågan på skogsexperter växer.