Strategin
En omröstning genomfördes vid SLC:s kongress i Mariehamn. Kongressdeltagarna röstade om en formulering i samband med strategins revideringsprocess.
SLC

Revideringen av SLC:s strategi

På onsdag eftermiddag behandlades revideringen av SLC:s strategi. Vissa språkliga och innehållsmässiga förändringar gjordes i texten för strategin 2028.

Jonas Laxåback inledde presentationen av strategin och den revidering som gjorts av den tidigare strategin.

I visionskapitlet efterlystes ändringar om att ”vi och våra medlemmar” skulle omskrivas till ”vi” eller ”våra medlemmar” eftersom en av huvudteserna under kongressen handlade om hur medlemmarna utgör själva föreningen. Vidare kommenterades formuleringarna kring kommunikation och utbildning samt hur unga involveras i verksamheten.
Samt framkom det feedback gällande hur journalister tenderar behandla jord- och skogsbruksfrågor i media, vilket ofta är på ett sätt där ideologin övervinner verkligheten. Det konstaterades dock att möjligheterna att inverka här är ringa. I den reviderade strategin ingår dock en punkt om att ”kommunikationsgreppet från organisationen är proaktivt” vilket uppfattades besvara frågan.

Den reviderade strategin framhåller att SLC eftersträvar ”en hög självförsörjningsgrad” vilket också väckte kritik. En hög självförsörjningsgrad skapar överproduktion under vissa perioder vilket marknaden utnyttjar, löd kritiken. Dessutom är det samhällets roll att upprätthålla detta, inte organisationens. Man framförde även frågor om huruvida självförsörjningen gäller endast jordbruket eller också resten av samhället. I slutändan ströks den mening där självförsörjningen nämndes.

Baserat på diskussionen och kongressens vilja arbetas en slutlig strategi fram nästa höst.