Jordbruk EU

Resistenta bakterier skördar fler dödsfall i EU

I EU-länderna dör varje år mer än 33.000 personer som en följd av infektioner som förorsakas av antibiotikaresistenta bakterier. De flesta dödsfallen sker i sydeuropeiska länder där antibiotika används i frikostig utsträckning.

Siffrorna presenteras i en färsk studie som har publicerats av EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. Studiens författare varnar för en oroande utveckling. Situationen har försämrats kännbart de senaste åren.

Forskarna har granskat övervakningsdata från 30 länder med avseende på sexton olika kombinationer av bakterier och bakterieresistens. Till gruppen hör bakterier som förorsakar sjukhusinfektioner och är resistenta mot grupper av antibiotika inom humanmedicinen.

Författarna påpekar att det finns enorma skillnader mellan länderna. Mest kritiskt är läget i sydliga länder som Italien och Grekland. I de nordiska länderna är dödligheten förhållandevis låg.

Enligt siffrorna från 2015 rapporterades sammanlagt 671.689 fall med infektioner som typiskt förorsakas av resistenta bakterier inom alla 30 länder i EU/EES-området. I 33.110 fall hjälpte ingen antibiotika. Patienterna dog.

De flesta infektioner bokfördes i Italien, där 201.584 infektioner registrerades. I 10.762 fall dog patienten. Enligt samma beräkning drabbades 2.524 finländare av en infektion med ifrågavarande bakterier. I 90 fall dog patienten som en följd av antibiotikaresistens.

Siffrorna står också i en viss korrelation till användningen av antibiotika inom djurhållningen. Enligt de senaste siffrorna från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA är Italien det land i EU där mest antibiotika ges till produktionsdjur.

Övriga länder med en omfattande försäljning av veterinärmedicinska mikrobläkemedel är Spanien, Portugal och Cypern. De nordiska länderna inklusive Finland använder generellt mycket små mängder antibiotika inom boskapsproduktionen.

Generellt har försäljningen av antibiotika för boskapsproduktion börjat avta i EU. Enligt EMA minskade försäljningen av veterinärmedicinska mikrobläkemedel med mer än 20 procent mellan åren 2011 och 2016.