Vitkind
Lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur, som trädde i kraft vid ingången av februari, medför ändringar i ansökningsförfarandet för ersättningar och stöd. Utbetalningen av ersättningar och stöd ska bli snabbare.
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Rekordersättning för skador
orsakade av fridlysta arter 2022

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade 2022 sammanlagt cirka 5,1 miljoner euro i ersättning för skador orsakade av fridlysta djur. En ny lag som trädde i kraft i februari ska göra det lättare att förebygga skador och söka ersättning, uppger Miljöministeriet.

NTM-centralerna betalade 2022 sammanlagt cirka 5,1 miljoner euro i ersättning för skador orsakade av fridlysta djur. Merparten av ersättningarna, cirka 4,1 miljoner euro, beviljades för skador på jordbruket.

Orsaken till de ökade skadorna på odlingar har särskilt varit att bestånden av vitkindade gäss har vuxit och att fåglarnas flyttbeteende har förändrats. Mest ersättningar betalades för de skador som vitkindade gäss orsakat jordbruket i ansvarsområdena för NTM-centralerna i Norra Karelen (cirka 2,8 miljoner euro) och Sydöstra Finland (cirka 864.000 euro).

För skador som kungsörnar orsakat renhushållningen betalades det kalkylerat stöd till ett belopp av nästan en miljon euro och för skador som orsakats fiskodlingsanläggningar och dammar med naturligt foder betalades det ut cirka 60.000 euro.

Ny lag ska underlätta

Lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur, som trädde i kraft vid ingången av februari, medför ändringar i ansökningsförfarandet för ersättningar och stöd. Utbetalningen av ersättningar och stöd ska bli snabbare.

Med stöd av den nya lagen kan bidrag beviljas för förebyggande av skador. Bidrag kan beviljas för förebyggande av skador på odling och djur, för förebyggande av skador som kungsörnen orsakar renhushållningen och skador som fiskgjusen orsakar fiskodlingsanstalter samt för förebyggande av skador på byggnader.

Stöd för skador orsakade av kungsörnen och fiskgjusen söks i fortsättningen årligen senast den 31 oktober. Ersättning ska sökas utan dröjsmål efter det att skadan har konstaterats.

Med stöd av lagen kan det betalas ersättning för skador på odling och djur samt kalkylerat stöd som baserar sig på kungsörnens och fiskgjusens häckning.

En ändring jämfört med tidigare är att skador på byggnader och andra skador på fiskerihushållningen än de som fiskgjusen orsakar fiskodlingsanstalter inte längre ersätts i fortsättningen.