Utbildningsinfo
Välbesökt informationstillfälle vid Optima Lannäslund den 15.1.2019.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Regionöverskridande rekrytering
till bioekonomiutbildningen
i Raseborg

Det finns många exempel på hur initiativ av Skuffis Elevkår r.f. under det gångna seklet skapat nytta för kommande generationer av agrologstuderande.

Ett sådant exempel är det lantbruks- och landsbygdspolitiska seminariet för agrologstuderande, som arrangerats av SLC under hela 2000-talet. Styrelsen i Skuffis Elevkår r.f., med ordförande Andreas Johansson i spetsen, tyckte i början av 2000-talet att det dåvarande lantbrukspolitiska MTK-seminariet för finskspråkiga agrologstuderande, borde få en svenskspråkig motsvarighet.

Elevkårsinitiativet med direkta kontakter till de båda intresseorganisationerna lade grunden till en snart 20-årig seminarietradition på svenska. I dag är seminariet en uppskattad och väl integrerad del av agrologutbildningen och kursen Marknadsanalys och produktionsstöd. Vid det senaste seminarietillfället i Helsingfors den 13-14.11.2018 deltog ett tjugotal studerande.

Ett annat värdefullt initiativ av elevkårsstyrelsen togs av Ida Fredriksson, som numera jobbar som lärare i Axxell i Brusaby. Detta initiativ gällde en ny form av rekryteringskampanj med benämningen ”Get to know Skuffis”.

”Get to know Skuffis vintern 2013”

Initiativet till ”Get to know Skuffis” föll i god jord, mycket tack vare ett stort engagemang bland medstuderande i årgång 2010, som snabbt fick i hop en aktiv arrangörsgrupp bestående av ett tiotal skuffare.

Rekryteringskampanjen genomfördes för första gången i Raseborg med 28 deltagare från hela Svenskfinland i slutet av januari 2013. Deltagarna, varav flera numera utexaminerade yrkeshögskoleagrologer, fick stifta bekantskap med campusområdet, studerande, alumner, lärare och undervisning samt övernatta i skolans gymnastiksal.

Busstransport ordnades från både Axxell Brusaby, Optima Lannäslund och Yrkesakademin i Österbotten och finansiärer den gången var Agro Sydväst r.f. och Finlandssvenska Jordfonden.

Evenemanget beskrevs i en artikel i Landsbygdens Folk (22.2.2013). En intressant fråga som ställdes i slutet av den artikeln var om rekryteringskampanjen skulle kunna bli en tradition?

”Get to know Skuffis and Forstis hösten 2017”

När den traditionella Högskoledagen i Raseborg blev helt virtuell år 2017 aktualiserades på nytt frågan om en satsning på en ny rekryteringskampanj i stil med den som gjordes vintern 2013. En liten men aktiv elevkårsstyrelse från årgång 2015, som är den minsta i Skuffis 100-åriga historia, jobbade mycket aktivt och målmedvetet för detta.

Den lilla planeringsgruppen fick välkommet årskursöverskridande flankstöd av den större och historiskt sett föredömligt aktiva studerandegruppen i årgång 2016. AG16 har för sin del dessutom arrangerat ett välbesökt alumnseminarium i mars 2018, en teknikresa till södra Sverige med närmare 30 deltagare i oktober 2018, förutom en traditionell julfest och agrologmiddag.

Dessutom breddades rekryteringskampanjen hösten 2017 till att omfatta hela utbildningsprogrammet för bioekonomi med två profileringar inom lantbruksnäringarna respektive skogsbruk, vilket innebar att även studerandeföreningen Spiritus Forstis medverkade.

Drygt tjugo deltagare från alla de tre yrkesinstituten med svenskspråkig naturbruksutbildning deltog i rekryteringskampanjen ”Get to know Skuffis and Forstis” den 13-14.11.2017. Övernattningen och en del av det mångsidiga programmet ordnades vid Västankvarn gård i Ingå. Busstransport ordnades återigen från Brusaby, Lannäslund och Gamla Vasa.

Huvudfinansiär var Agro Sydväst r.f. som då gav ett direkt understöd till Skuffis Elevkår r.f., som arrangör. Rekryteringskampanjen beskrevs i en artikel i Landsbygdens Folk (24.11.2017).

Bioekonomiutbildning med bred bas

Utbildningen i bioekonomi med en läroplan från läsåret 2016-2017 innehåller sammanlagt mer än ett läsår gemensamma studier för agrolog- och skogsbruksingenjörsstuderande. Det är fråga om samläsning i allmänna ämnen, gemensamma bioekonomikurser samt grundläggande skogskurser.

Den tvärfackliga samläsningen, som genomförs under alla de fyra studieåren, utgår från gemensamma kompetenser i läroplanerna och ett effektivt resursutnyttjande. De gemensamma branschöverskridande studierna öppnar samtidigt nya möjligheter för agrologstuderande, som med förstärkta förkunskaper inom skogsämnet lättare kan välja att individuellt avlägga fler kurser inom skogsprofileringen.

Samläsningen stöder samtidigt även samarbetet och de sociala kontakterna inom utbildningen för bioekonomi och förstärker den breda kunskapsbasen inom båda profileringarna.

En annan stadieöverskridande aktivitet inom den svenskspråkiga naturbruksutbildningen, som snart är på väg att bli en tradition är den så kallade ”naturbrukslärarträffen”. Denna träff för naturbrukslärare och handledare ordnades för andra året i rad den 22.11.2018 med stöd av utvecklingsprojektet Stora Komet. Ett dussintal deltagare från hela Svenskfinland var med i Startup Factory i Raseborg.

Preliminärt ordnas nästa naturbrukslärarträff den 31.10.2019.

”Get to know Skuffis and Forstis by Roadshow 2019”

Vid den senaste naturbrukslärarträffen framfördes ett värdefullt förslag som, i stadieöverskridande växelverkan, så småningom resulterade i ett slags ”växelbruk”. Rotationen innebar att ”Get to know Skuffis and Forstis by Roadshow 2019” ordnades på nuvarande bioekonomistuderandes bortaplan, men på potentiella studerandes hemmaplan.

Trots alla kontakter och all information via sociala medier är det ju viktigt att träffas “face to face”.

Den största fördelen med rotationen av ”Get to know Skuffis and Forstis” ut i svenskbygderna var den stora kontaktytan till sammanlagt närmare 100 deltagare, inklusive studerande, lärare och handledare. Dessutom kunde regionala alumner och studerande som tidigare själva gått i de olika skolorna lätt medverka i programmet den 14-15.1.2019.

Den tidigare Brusabytrion Emelie Lindholm, Jyrki Mällinen och agrolog (YH) Pernilla Hollsten, alumn från NTM-centralen, medverkade vid Axxell i Brusaby. Agrologstuderande Erik Strandberg täckte upp hela svenska Österbotten med medverkan både vid Yrkesakademin i Österbotten och vid Optima Lannäslund.

Medan den engagerade Fortistrion Anton Wilkman, Kim Bergholm och Martin Holmberg var med på alla tre ställena och efteråt konstaterade att: ”Det blev många kilometer, men det var ett lyckat koncept!”

Agrolog (YH) Jonas Löfqvist från Österbottens svenska lantbrukssällskap i Bennäs hade däremot nära väg till Lannäslund, där han medverkade i programmet som regional alumn. Agrolog Stefan Saaristo har ett mångårigt perspektiv och intressanta och värdefulla näringslivserfarenheter.

Han inledde studierna i Högre Svenska Lantbruksläroverket (HSL), blev utexaminerad från Naturbruksinstitutet (NBI) och medverkade nu som regional alumn i den fusionerade Yrkeshögskolan Novias informationstillfälle vid Yrkesakademin i Österbotten i Gamla Vasa.

Informationssatsningen ”Get to know Skuffis and Forstis by Roadshow 2019” finansierades av utvecklingsprojektet Pro Naturbruk. Hösten 2019 blir förhoppningsvis pionjärernas ursprungliga vision, om att få vara med och skapa en ny tradition, verklighet! Målsättningen är att ”Get to know Skuffis and Forstis” preliminärt kan ordnas i campus i Raseborg den 11-12.11.2019.

Nästa gång det blir möjligt att i Österbotten bekanta sig närmare bioekonomiutbildning inom lantbruksnäringarna och skogsbruk blir i Novias monter på ”Bondebåten” från Vasa till Umeå den 29.3.2019.

Lars Fridefors
Utbildningsansvarig för lantbruksnäringarna, Yrkeshögskolan Novia