Djurskyddslag
I fortsättningen ska investeringsstöd beviljas bara för sådana lösdriftsladugårdar som har en rastningsfålla eller ett bete. ARKIVFOTO
Jordbruk

Regeringens förslag
till lag om djurvälfärd
lämnades till riksdagen

Statsrådet har lämnat en proposition med förslag till lag om djurvälfärd till riksdagen. Helt nytt är att kirurgisk kastrering av grisar ska frångås under en övergångsperiod. Förslaget innehåller också begränsningar som gäller bland annat båsladugårdar och grishäckar, uppger Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

Den nya lagen ska ersätta den gällande djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Lagförslaget grundar sig på det tidigare förslaget från 2018, men det har gjorts vissa ändringar i den bland annat på basis av regeringsprogrammet och remissresponsen.

Den föreslagna lagen om djurvälfärd innehåller allmänna bestämmelser som gäller alla djur. Närmare bestämmelser om artspecifika krav ska utfärdas på förordningsnivå.

Vid vilken tidpunkt lagen träder i kraft beror på hur länge riksdagsbehandlingen tar. Lagen kan tidigast träda i kraft vid ingången av 2023.

Kirurgisk kastrering av grisar ska upphöra

– Finland kommer som en europeisk föregångare att förbjuda kirurgisk kastrering av grisar efter en övergångsperiod. De finska svinköttsproducenterna har redan länge arbetat för att förbättra grisarnas välfärd, och det är här en naturlig fortsättning på det arbetet, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen. 

Kirurgisk kastrering av grisar ska förbjudas helt efter en övergångsperiod på 12 år. Efter att den föreslagna lagen har trätt i kraft måste smärtstillande medel användas i samband med kastrering.

Fyra år efter att lagen har trätt i kraft krävs dessutom lokalbedövning. Bedövningen får utföras av en producent eller djurskötare som har fått utbildning i det.

Under hösten kommer ministeriet att tillsätta en arbetsgrupp som ska bereda de åtgärder som behövs för att slopa den kirurgiska kastreringen. 

Även vid andra åtgärder som orsakar smärta måste i fortsättningen användas smärtlindring. Under beredningen har det fastställts att lugnande medel och lokalbedövning ska användas utöver smärtstillande medel vid avhorning av kalvar. Bestämmelser om detta kommer att utfärdas senare genom förordning.

I en permanent djurhållningsplats för däggdjur och fåglar ska djuren i fortsättningen hela tiden ha tillgång till vatten. Vattnet ska vara ofruset och av god kvalitet, och det kan erbjudas till exempel i en automat eller en kopp eller genom att djuret har möjlighet att dricka ur ett lämpligt vattendrag i naturen.

I förslaget ingår vissa undantag från skyldigheten. En del av dem föreskrivs det om i den föreslagna lagen, medan en del ingår i förordningar som ska utfärdas i samband med lagen.

Båsladugårdar ska inte längre få byggas

När lagen träder i kraft blir det förbjudet att bygga nya båsladugårdar. Befintliga båsladugårdar som är i drift får dock fortsättningsvis användas, men antalet bås får inte utökas i dem. Det föreslås också att skyldigheten att rasta kor som hålls i båsladugårdar utvidgas från 60 dagar till 90 dagar om året.

I samband med beredningen beslutades att det i fortsättningen ska beviljas investeringsstöd bara för sådana lösdriftsladugårdar som har en rastningsfålla eller ett bete.

Att hålla hästar och köttboskap fortlöpande uppbundna förbjuds med en övergångstid på fem år.

Ibruktagande av nya grisningshäckar med fast konstruktion förbjuds när lagen träder i kraft. Att långvarigt hålla suggor i insemineringshäckar förbjuds med en övergångstid på 12 år.

I fortsättningen blir det lättare för tillsynsmyndigheterna att få information om ett djur som behöver hjälp, eftersom det blir bättre möjligheter för andra myndigheter och aktörer som arbetar med djur att göra en anmälan om ett djur som är i behov av hjälp.

Tillsynen över djurvälfärden i slakterier effektiviseras genom att det blir möjligt att använda övervakningskameror i sådana utrymmen i slakterierna där levande djur hanteras.

Import av valpar för försäljning förbjuds

I syfte att motverka fabriksartad produktion av hundvalpar och kattungar och reglera handeln med valpar och kattungar föreslås ett förbud mot införsel av hundvalpar och kattungar som är yngre än ett halvt år till Finland, om avsikten är att sälja dem vidare inom fyra månader från införseln.

Avsikten med förbudet är att hindra införsel av valpar och kattungar som är födda utomlands i dåliga förhållanden. Dessutom föreslås bestämmelser om minimikrav för innehållet i annonser om försäljning av hundar och katter. Av annonserna ska framgå bland annat det land där djuret är fött samt säljarens registreringsnummer, om säljaren bedriver försäljningen yrkesmässigt.

Bestämmelserna om djuravel preciseras och förtydligas jämfört med nuläget. Tillsynen över hund- och kattavel effektiviseras genom en bestämmelse om en skyldighet för veterinärer att göra en anmälan om ärftliga sjukdomar och defekter som begränsar djurens användning för avel.

Anmälan ska göras till det hund- och kattregister som är under beredning. En förteckning över de sjukdomar och defekter som ska anmälas utfärdas senare genom förordning.

I propositionen föreslås också ändringar i lagen om fiske. I lagen tas in bestämmelser om avlivning av fiskar och kräftor som tas som fångst eller används som bete.