Skogsbruk

PTT:s skogsprognos:
Efterfrågan har dalat, men nästa
år utlovar delvis stabilisering

Världsekonomin fortsätter att hosta. Kinas ekonomi har vuxit sämre än väntat, och i Europa inverkar Tysklands ekonomiska problem negativt. I Pellervo ekonomisk forskning PTT:s prognos för skogssektorn 2023-2024 innebär det dåliga ekonomiska läget att skogsindustrin måste anpassa sig sig till en lägre efterfrågan.

För Finlands del innebär det ekonomiskt osäkra läget och nedgången i konsumtionen att efterfrågan på skogsindustrins produkter minskar, vilket leder till minskad produktion och export.

Byggindustrins kraftiga nedgång i Finland betyder att efterfrågan på sågat virke minskar. Då produktionen inom skogsindustrin krymper minskar även träanvändningen vilket minskar behovet av inhemskt trä i år.

Skogsindustrins utsikter

Efterfrågan på samtliga skogsindustriprodukter har sjunkit sedan förra året. Produktionen krymper och exporten har minskat. Det nominella värdet på skogsindustrins exportprodukter sjunker med 16 procent år 2023. Den största värdeminskningen sker inom träprodukter och kartong.

Efterfrågan på papper har sjunkit med en fjärdedel sedan förra året, men väntas repa sig något efter årsskiftet. Exporten av kartong sjönk förra året med 13 procent och produktionen har minskat drastiskt.

Efterfrågan förväntas förbättras nästa år. Efterfrågan på massaved har likaså minskat under året, men kommer att öka nästa år.

Byggindustrins nedgång minskar efterfrågan på sågat virke avsevärt. Åren 2023-2024 minskar produktionen med 10 procent vilket tvingar sågar att göra permitteringar eller till och med nedläggningar.

Minskat byggande påverkar även åtgången på faner och produktionen och exporten minskar. Efterfrågan på björkfaner är dock stor eftersom den ryska importen fallit bort.

Skogsindustrins träanvändning minskade med 5 procent i år, men förväntas växa med 4 procent nästa år. Nedgången koncentreras inom träproduktsindustrin och i år befinner sig träanvändningen på den lägsta nivån på ett årtionde. Nästa år växer produktionen inom den kemiska skogsindustrin, medan efterfrågan på träprodukter fortsätter sjunka.

Avverkningarna ökar nästa år

Avverkningarna minskar i år till 60 miljoner kubikmeter. Under perioden januari-augusti minskade virkesdrivningen med fem procent.

Avverkningarna har minskat främst i privatskogar, där rotköpen minskade med 8 procent, eller 2 miljoner kubikmeter. Avverkningar genomförda av bolag och Forststyrelsen växte dock under året – den största ökningen skedde inom tallmassaved där avverkningen ökat med 3 procent. Den största nedgången i avverkning gällde granstock där skillnaden var 15 procent.

Stockpriset steg ännu under årets början, men planar nu ut för att nästa år sjunka då efterfrågan på sågat virke minskar. Efterfrågan på massaved upprätthålls och har 2023 stigit med en fjärdedel. Trenden bryts nästa år, men priset stiger fortfarande en aning mer än inflationen.

Priset på skogsflis har stabiliserats och steg under årets två första kvartal med 4 procent. Den stora efterfrågan på flis har också hållit energivedpriset på en hög nivå.

De nominella bruttorotintäkterna i privatskogar har hållits på en hög nivå och stiger en aning nästa år då avverkningarna ökar. Ökningen drivs av efterfrågan på massaved och ligger på cirka 1 procent.