Tarhamehilainen Tattarilla Kuva Tarja Ollikka Sml
FOTO: Tarja Ollikka/FBF
Jordbruk SLC Opinion

Producentorganisationerna och
biodlarna vill trygga pollineringen

Pollinering är en livsviktig ekosystemtjänst för livsmedelsproduktionen. MTK, SLC och Finlands Biodlares Förening FBF vill uppmana alla att uppmärksamma pollinerare i högre grad. För livsmedelsförsörjningen är det centralt att pollineringen även i framtiden tryggas genom samarbete mellan olika aktörer. MTK:s, SLC:s och FBF:s gemensamma Pollinerarseminarium ordnas i dag 4.4 i Helsingfors.

Nyheterna om allt färre pollinerande insekter i världen väcker skälig oro. Eftersom vi i dagens läge har bristande information om förekomsten av pollinerare i Finland är det viktigt att satsa på forskning i fortsättningen.

– Vi behöver mera information och uppföljning för att kunna upptäcka förändringar i förekomsten av pollinerare, säger MTK:s ordförande Juha Marttila. Med hjälp av forskning kan vi också hitta kostnadseffektiva verksamhetsmodeller för att värna om pollinerarnas välmående som en del av hållbart och ansvarsfullt jordbruk.

För naturligt förekommande pollinerare som t.ex. humlor är ängar och åkerkanter viktiga habitat. I och med att dessa element blivit mer sällsynta i landskapen lönar det sig att försäkra lyckad pollination genom att hyra in bikupor från biodlare på nära håll. Förekomsten av naturligt förekommande pollinerare varierar också kraftigt från år till år.

– Användningen av pollinerartjänster är populärt bland frukt- och bärodlare. Bovete är en åkerväxt som gynnas specifikt av pollination med hjälp av bin. För vår organisation är också naturligt förekommande pollinerare viktiga. Därför önskar vi att både biodlingen och naturligt förekommande pollinerare beaktas i lantbrukspolitiken framöver, betonar FBF-ordförande Hannu Luukinen.

Ett enkelt sätt för konsumenten att understöda pollination som sker i Finland är att köpa inhemsk honung.

Odling av specialväxter som kräver pollinering för att ge skörd t.ex. kummin, bovete och bondböna har ökat i Finland. Ett större behov av pollinering skapar nya möjlighet inom sektorn att utveckla tjänster och samarbete kopplat med pollinering bland olika aktörer inom lantbruket.

Men varken producenten eller biodlaren är den som ska ensam bära ansvaret för upprätthållandet av mångfalden i den finländska naturen. Lönsamheten inom lantbruket, konsumtionsvanorna och lantbrukspolitiken spelar de avgörande rollerna när det gäller möjligheterna att skapa och underhålla olika habitat och artmångfalden i de finländska landskapen.

– Livskraftigt jordbruk och en levande landsbygd är en förutsättning för att vi i Finland ska ha tillgång till råvaror som är producerade enligt våra egna värderingar och standarder. Genom att välja och kräva inhemska produkter understöder vi samtidigt det finländska ansvarsfulla lantbruket, understryker SLC:s ordförande Mats Nylund.