Pttskog
Den ökade efterfrågan avspeglar sig tydligt i ökande virkespriser.
Skogsbruk Globalt Marknad

Positiva utsikter för skogsindustrin

Skogsindustrins utsikter för i år samt nästa år är positiva. Det goda ekonomiska läget och investeringarna ökar skogsindustrins användning av virke. Användningen av importvara vänder uppåt men räcker inte för att täcka den ökande efterfrågan.

Den inhemska virkeshandeln och avverkningsmängderna ökar till och med mer än användningen av virke, vilket gör att också lagernivåerna ökar. Den ökade efterfrågan avspeglar sig tydligt i ökande virkespriser. Privatägda skogars bruttorotpriser når upp till rekordhöga 2,2 miljarder euro. Nästa år är utvecklingen gällande avverkningar och virkeshandel mer moderat, enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstituts prognos för skogssektorn hösten 2018.

Skogsindustrins ökade virkesanvändning grundar sig i år främst på en ökad cellulosaproduktion. Både Metsä Groups fabrik för bioprodukter i Äänekoski samt UPM:s massafabrik i Kymi ökar användningen av massaved.

Avverkningsmängderna blir över 19 miljoner kubikmeter högre än medeltalet på 2010-talet, det vill säga 67 miljoner kubikmeter. Ökningen fortsätter ännu en aning nästa år.

Virkespriserna klättrar uppåt

Bristen på virke i början av året samt ökande handelsvolymer på grund av stor efterfrågan, ökar klart virkets medelpris jämfört med medelpriserna i fjol.

Den ökande efterfrågan på tall på exportmarknaderna för sågvara har avspeglat sig i priset på tallstock, men når ändå inte granstockens försprång. Det nominella årliga medelpriset för tallstock stiger cirka 9 procent och granstock cirka 10 procent jämfört med fjolårets medelpriser.

Också det årliga medelpriset på barrfiber stiger med 8-10 procent i år. Nästa år påverkas virkespriserna av den ökande inflationen.

Bruttorotprisinkomsterna från privata skogar ökar med nästan 16 procent från i fjol på grund av avverkning och stigande virkespriser och når upp till 2,2 miljarder euro. Nästa år stiger inkomsterna från privata skogar ytterligare någon procent.

Kemiska skogsindustrin går bra

Exporten av cellulosa ökar i år rejält i och med att Metsä Groups fabrik för bioprodukter i Äänekoski når sin fulla kapacitet.

Också kartongexporten ökar stadigt och till och med pappersexporten som länge varit dalande ökar nu något.

Exporten av sågvara går däremot ner i år, på grund av starkt minskande efterfrågan i Kina.

Stigande papperspriser

Förutom en försiktig ökning av pappersexporten med mellan 2 och 4 procent i år och troligen även nästa år, ses också en prisökning för flera papperskvaliteter.

Ökningen har en bakgrund i företagens interna produktionsprocesser där användningsgraden av pappersproduktionskapaciteten har varit litet högre än under de senaste åren.

Medelpriset för papper stiger i år och nästa år med 1-3 procent. På lång sikt är dock trenden med sjunkande efterfrågan på papper densamma som tidigare. 

Kartongexporten växer stadigt.

Rekordhög efterfrågan på cellulosa

Produktionskapaciteten för cellulosa i Finland har ökat klart i och med att Metsä Groups fabrik för bioprodukter i Äänekoski och utvidgningen av UPMs fabrik Kymi blivit färdigställda. Trots den ökade produktionskapaciteten har priserna stigit över de senaste 10 årens rekord.

Om de hotande riskerna i världsekonomin som handelskriget mellan Kina och USA inte orsakar en omfattande kris, förväntas efterfrågan på cellulosa fortsätta växa under de kommande åren, speciellt med draghjälp av Kina.

Någon betydande tilläggskapacitet i produktionen av cellulosa är inte att vänta under prognosperioden. Den ökade efterfrågan i relation till produktionen håller cellulosapriset på en hög nivå och någon priskrasch är inte att vänta varken i år eller nästa år.

Finlands exportpris stiger i år med mellan 16 och 18 procent. Priset sjunker en aning med mellan 3 och 6 procent nästa år, men förblir trots detta högt.

Exporten av sågvara minskar i år

Produktionsmängderna för sågvara krymper i år med 1-2 procent. Exporten av tallsågvara ökar men sjunker för gransågvara. Bakom nedgången finns den starkt minskande exporten till Kina i början av året.

Exportefterfrågan på sågvara stöds generellt av det gynnsamma ekonomiska läget samt ökningen av bygginvesteringar i nästa alla centrala exportländer. Under det pågående året går 77 procent av produktionen av sågvara på export.

Den starka efterfrågan samt inflationen ökar exportpriserna på sågvara i år och nästa år. Prisskillnaderna mellan gran- och tallsågvara minskar, eftersom exportpriset för tallsågvara ökar med 10 procent och för gransågvara 4-5 procent.

Rörelseresultatet för trävaruindustrin stannar i år nästan på samma nivå som tidigare som en följd av att priset på stock i medeltal har stigit lika snabbt som marknadspriserna för sågvara.