Skogsbruk

Påverka den nationella skogsstrategin, svara på frågorna på dinasikt.fi!

Svara på den enkät som öppnats på webbplatsen dinasikt.fi och medverka i den pågående uppdateringen av den nationella skogsstrategin.

Svara på den enkät som öppnats på webbplatsen dinasikt.fi och medverka i uppdateringen av den nationella skogsstrategin som inleddes våren 2018. Enkäten pågår fram till den 30 september 2018 – själva uppdateringen är planerad att bli klar senast i slutet av året.

Den gällande nationella skogsstrategin 2025 togs fram år 2015. De strategiska målen är fortfarande aktuella, men de projekt som hjälper att nå dessa mål kräver enligt skogsrådets åsikt en uppdatering. Uppdateringen inleddes i mars och arbetet är planerat att bli färdigt i december.

I den nya uppdaterade skogsstrategin kommer att ingå nio strategiska projekt med följande temaområden:

- Skogsdata och plattformsekonomi.

- Växelverkan och kommunikation inom skogsbranschen.

- Resurseffektiv och hållbar skogsvård.

- Naturvård i ekonomiskogar och skogsnaturens biologiska mångfald.

- Hantering av klimatförändringar.

- Skogsvägar och tillgänglighet till skog.

- Naturturism, naturproduktbransch och andra naturrelaterade tjänster.

- Kompetens och utbildning.

- EU:s skogspolitik och internationell skogspolitik.

De åsikter och ställningstaganden som lämnas på dinasikt.fi kompletterar de kommentarer om projektens planerade innehåll som ministeriet samlat in på annat sätt. Kommentarer och åsikter om både skogsstrategin och skogsbehandlingsmetoderna samlas in av intressegrupper som representerar olika perspektiv samt av forskare.