Copa 44783364 2206900609578880 9045815876929978368 O
En delegation av EU-meppar från olika politiska grupperingar gav sitt spontana stöd till rapportören Paolo De Castro (mitten) under behandlingen i Strasbourg.
Jordbruk EU Marknad

Parlamentet vill bekämpa ojusta metoder inom handeln

Mer än två tredjedelar av EU-parlamentet stöder ett lagförslag som ska skydda producenter mot ojusta handelsmetoder i livsmedelskedjan. Kommissionen, parlamentet och rådet hoppas på en snabb process i förhandlingarna om en kompromiss.

Parlamentets förslag godkändes med en betryggande majoritet med 428 ja-röster mot 170 nej-röster och 18 nedlagda röster. Förhandlingarna om den slutliga texten fortsätter genast under Österrikes ledning.

Nu återstår det att röja undan principiella meningsskiljaktigheter. I sitt ursprungliga förslag hade kommissionen utgått från att lagen bara ska förplikta små och mellanstora företag. Parlamentet vill däremot införliva alla aktörer i livsmedelskedjan.

Det handlar om att bredda förslaget så att det täcker den kompletta handeln med jordbruksprodukter och inte bara livsmedel. Det ursprungliga förslaget har kompletterats med flera förtydliganden under den politiska behandlingen.

Handeln lobbade hårt mot förslaget

Parlamentet skärper reglerna för betalningstider, avbeställningar och upphävande av kontrakt. Klara besked ska gälla för köpare som vägrar att underteckna kontrakt och konfidentiella uppgifter får inte lämnas ut.

Avtal mellan affärspartner är ogiltiga om säljaren är ekonomiskt beroende av köparen. Parlamentet föreslår också att köparen inte får sälja produkten under inköpspriset så att leverantören blir lidande.

Leverantören ska dessutom få rätt att anföra klagomål mot köparen på sin hemort, också i ett annat EU-land. I sådana fall ska besväret handläggas av de nationella tillsynsmyndigheterna, som också skulle ha rätt att besluta om sanktioner.

Handelns organisationer har kritiserat parlamentets positioner. Andelsaffärerna befarar att reformen kan sätta deras affärsmodell på spel. Handelns lobbygrupp Eurocommerce befarar marknadsstörningar om stora livsmedelskoncerner införlivas i skyddet

Parlamentets rapportör, den italienska socialdemokraten Paolo De Castro, är nöjd över att parlamentet inte gav efter för påtryckningarna. Enligt De Castro har handeln lobbat hårt mot parlamentets förslag.

Trilogen har redan startat

Trepartsförhandlingarna mellan kommissionen, medlemsländerna i rådet och parlamentet startade omedelbart efter omröstningen i parlamentet. Meningsskiljaktigheterna ska nu röjas undan och tiden är knapp.

Copa-Cogeca reagerar med lättnad på den positiva behandlingen i parlamentet. Mer än 70 procent i parlamentet ställde sig bakom förslaget. Det är en stark signal för rättvisa, kommenterar generalsekreterare Pekka Pesonen.

Den stora frågan är hur tidtabellen ska hålla. Det brådskar med direktivet, som måste bli färdigt före europavalet. En kompromiss borde förhandlas fram i rask takt under de två sista månaderna av det österrikiska ordförandeskapet.

Om detta inte lyckas före julpausen, kan förhandlingarna dra ut på tiden. Efter nyår tar Rumänien över ordförandeskapet i EU. I så fall ökar risken att frågan blir liggande på bordet tills nästa EU-kommission tar över.