295955517 10160013749324738 5030200607563250391 N
Genom understöd för vård av byggnadsarvet främjas bevarandet av ett värdefullt byggnadsarv. Reparationsobjekt som lämpar sig för understöd är till exempel restaurering av vattentak, stomme och ytterväggar, fundament, fönster och dörrar eller eldstäder. PRIVAT FOTO
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Olika understöd kan nu
sökas från NTM-centralerna

Den 17.10 öppnade NTM-centralerna flera ansökningar om understöd för den byggda miljön och naturmiljön. Understöd kan sökas för bland annat vård av byggnadsarvet, naturvård och restaurering av vattendrag. Ansökningstiderna går ut 30.11.

Alla understöd söks i regel hos den NTM-central inom vars område åtgärderna kommer att vidtas, med undantag av Satakunta vars miljöuppgifter sköts av NTM-centralen i Egentliga Finland samt Österbotten vars miljöuppgifter sköts av NTM-centralen i Södra Österbotten.

Dessutom har ansökan om understöd för främjande av fiskerihushållningen på riksnivå koncentrerats till tre NTM-centraler.

Vård av byggnadsarvet

Genom understöd för vård av byggnadsarvet främjas bevarandet av ett värdefullt byggnadsarv i enlighet med byggnadens skyddsvärden.

Reparationsobjekt som lämpar sig för understöd är till exempel restaurering av vattentak, stomme och ytterväggar, fundament, fönster och dörrar eller eldstäder. Understöd kan också sökas för restaurering av andra byggnader eller andra omedelbara omgivningar på byggnadens gårdsplan samt för att planera reparationer.

Understöd kan sökas av privata ägare av byggnader, samfund som främjar vård av byggnadsarvet, kommuner och samkommuner. Läs mer här.

Naturskydd och byggnadsarv i skärgårdsområden

Med understöd för miljövård i skärgården främjas skyddet av skärgårdsnaturen, bevarandet och förbättrandet av skärgårdens landskapsbild samt vården av skärgårdens byggnadsarv.

Understöd kan sökas av föreningar och stiftelser som främjar naturskydd och miljövård i skärgårdsområden, skärgårdskommuner samt privata ägare av byggnader i skärgårdskommuner och skärgårdsdelar i andra kommuner.

Läs mer här.

Åtgärder i vattendrag och avrinningsområden

Understöden för genomförande av vatten- och havsvårdsåtgärder är avsedda för projekt som främjar genomförandet av vattenvården, uppnåendet och upprätthållandet av en god status i vattnen. Projekt som förbättrar vattnens status i vattendrag och avrinningsområden enligt regionala vattenvårdsplaner och åtgärdsprogram för vattenvården prioriteras.

Målet med en god status kan förutsätta att extern belastning minskas i sjö-, älv-, kust- eller småvattenobjekt samt återställande av vattendrag. Av projekten önskas ett allt starkare avrinningsområdesbaserat samarbete. I projektet kan ingå vattenskyddslösningar både i vattendrag och avrinningsområden, som håller kvar vatten i avrinningsområdet, minskar belastningen på vattendraget, avlägsnar näringsämnen från vattendragen och ökar den biologiska mångfalden.

Understödet kan inte användas för åkerspridning av jordförbättringsmedel på åkrar och för åtgärder för vilka det finns annan offentlig finansiering. För att beviljas understöd ska sökanden i allmänhet vara en registrerad förening, ett vattenområdes delägarlag, ett fiskeriområde, en sammanslutning enligt vattenlagen, en kommun eller ett företag.

Läs mer här.

Beredskap och riskhantering inom vattenhushållning

Understöden för genomförande av åtgärder i vattendrag är avsedda för projekt för hållbar vattenhushållning och hållbar användning av vattennaturresurser. Understöd kan beviljas för projekt för översvämningsskydd och andra projekt som förbättrar användningen av och statusen i vattendragen och -miljön, samt beredskapen och riskhanteringen inom vattenhushållningen. Dessutom kan understöd beviljas för utvecklings- och investeringsprojekt som främjar en hållbar användning av vattennaturresurserna.

Stöd kan beviljas för åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljö för vattendragsåtgärder enligt planlagd hantering av översvämningsrisker, minskning av andra vattenekonomiska risker och olägenheter samt för främjande av mångsidig användning och skötsel av vattendrag. Stöd kan också beviljas för deltagande i gemensamma dikningsprojekt till en sökande som inte kan få strukturstöd för jordbruket.

Som projekt som främjar ett hållbart nyttjande av vattennaturresurserna beviljas stöd till projekt som främjar försöks-, investerings- och exportverksamhet inom vattenhushållningssektorn samt innovativa offentliga upphandlingar och verksamhetsmodeller i anslutning till dem.

Understödet kan sökas till exempel av en registrerad förening, en sammanslutning enligt vattenlagen eller en kommun.

Läs mer här.

Fiskeriekonomiska restaureringar

Understöd för vattendragsåtgärder och fiskeriekonomiska åtgärder kan beviljas projekt vars mål är att främja fiskens vandring, fiskebeståndens naturliga förökning eller förbättra möjligheterna till hållbart fiske. Projekten ska särskilt sträva efter att stärka livskraften i utrotningshotade eller sårbara fiskebestånd.

Projekt som understöds kan vara till exempel restaurering av fiskars naturliga förökningsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskars naturliga livscykel. Objekt som nämns i den nationella fiskvägsstrategin, de regionala fiskeriekonomiska restaureringsprogrammen eller åtgärdsprogrammen för vattenvård prioriteras.

Understöd kan beviljas samfund och företag med rättshandlingsförmåga samt privatpersoner.

Läs mer här.

Förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur

Man kan ansöka om understöd från NTM-centralen för att förebygga odlings- och djurskador, skador på renhushållningen orsakade av kungsörn, skador på fiskodlingsanläggningar orsakade av fiskgjuse samt skador på byggnader.

Understöd kan beviljas för anskaffning av produkter och tjänster samt för forskning och utvecklingsarbete. Förebyggande produkter kan till exempel vara anordningar avsedda för passiv fördrivning av fridlysta fåglar och material som behövs för inhägnad av renar samt tjänster, till exempel aktiv störning av fåglar med hundar eller mänskliga krafter.

En förutsättning för beviljande av understöd är att de förebyggande åtgärderna bedöms minska följderna av skadorna och lindra riskerna i anslutning till dem och att ingen annan offentlig finansiering har erhållits för åtgärderna.

Fysiska personer och andra sammanslutningar kan ansöka om understöd för att förebygga skador på byggnader. De sökande kan också genomföra gemensamma projekt.

Fysiska personer, företag och andra sammanslutningar kan ansöka om understöd för att förebygga odlings- och djurskador, skador på renhushållningen orsakade av kungsörn samt skador på fiskodlingsanläggningar orsakade av fiskgjuse.

Läs mer här.