Jordbruk SLC Marknad

Offentliga upphandlingar
av livsmedel bör ingå i
marknadsombudsmannens
befogenheter

Livsmedelsmarknadsombudsmannen och livsmedelsbranschens intresseorganisationer vill se en ändring av livsmedelsmarknadslagen för att de offentliga upphandlingsavtalen tas in i livsmedelsmarknadsombudsmannens befogenheter.

I och med livsmedelsproduktionens kostnadskris har offentliga upphandlingsavtal visat sig vara mycket stela och avtalsvillkoren har lett till orättvisor för leverantörerna. Av den kommande regeringen förväntas åtgärder för att förbättra livsmedelsmarknadens funktion genom samarbete inom hela kedjan.

Livsmedelskriser runt om i världen har lärt oss att en fungerande livsmedelsförsörjning är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle. Att säkra livsmedelsförsörjningen är hela livsmedelskedjans men även hela samhällets uppgift. Den offentliga sektorn har en betydande roll som uppköpare på livsmedelsmarknaden och har därmed även ett eget ansvar att förebygga och lösa kriser.

De senaste årens kriser har utmanat hela den finländska livsmedelskedjan. Företagen inom branschen, från primärproduktion till livsmedelsindustri och handel, är känsliga för fluktuationer i verksamhetsmiljön. Livsmedelskedjan har drabbats av kraftiga kostnadsökningar och kostnaderna ligger nu på en högre nivå än tidigare.

Det är avgörande att den offentliga sektorn samarbetar med hela livsmedelskedjan och föregår med gott exempel för att se till att kostnadstrycket överförs mer rättvist över hela kedjan. Aktörerna inom livsmedelskedjan kräver att offentliga aktörers upphandlingar och avtal blir mer flexibla. Prisjusteringar bör möjliggöras även inom offentliga sektorns upphandlingsavtal.

De avtal som används inom den offentliga sektorn är ofta exceptionellt stela och tar inte hänsyn till parternas intressen på ett jämlikt sätt. De långa kontraktsperioderna och oflexibla villkoren som kännetecknar offentlig upphandling gör livsmedelsupphandlingar svåra.

I regeringsförhandlingarna bör man komma överens om en reform av livsmedelsmarknadslagen som ger livsmedelsmarknadsombudsmannen befogenheter att ingripa mot oskäliga avtalsvillkor på den offentliga sidan på samma villkor som för den privata sidan. Detta innebär även att ombudsmannen bör ha tillgång till information från den offentliga sidan på samma sätt som från privata aktörer.

Nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan, som fungerar i anslutning till Centralhandelskammaren, utfärdar rekommendationer om god handelspraxis som gäller endast privata aktörer. Rekommendationerna och avtalsvillkoren som följs i livsmedelskedjan ses ständigt över bland de privata aktörerna. Detta bör även gälla för aktörer inom den offentliga sektorn.