Jordbruk Skogsbruk EU

Övervakningen av markens
tillstånd bör utvecklas inför
EU:s markdirektiv

Den färska MaaTieto-utredningen sammanställer information om marken i Finland. Enligt utredningen är övervakningen av markens tillstånd fortfarande delvis bristfällig och kontinuiteten i övervakningen av skogsmarker bör tryggas. Utredningen stöder förberedelserna inför förhandlingarna med EU-medlemsländerna om markdirektivet, meddelar Miljöministeriet.

Miljöministeriet har publicerat en utredning med information om markens nuvarande tillstånd i Finland och om övervakningen av marken. I MaaTieto-utredningen granskades markens tillstånd på åker- och skogsmark, myrar och i stads- och tätortsområden. Markförorening granskades också som ett eget tema.

Enligt utredningen är kontinuiteten i övervakningen av åkermarkerna tryggad, men utöver detta bör också kontinuiteten i övervakningen av skogsmarkerna tryggas. När det gäller förorenade markområden har kartläggnings- och informationssystemen bedömts vara heltäckande på europeisk nivå.

I utredningen bedömdes också övervakningen av åkermarkerna och kostnaderna för sanering av förorenad mark. I utredningen identifierades möjligheterna och behoven att utveckla styrmedlen för jord- och skogsbruket.

Förslag till direktiv om markhälsa

EU-kommissionen bereder för närvarande ett förslag till direktiv om markhälsa (Soil Health Law). Avsikten är att förslaget ska offentliggöras i början av juli, och utredningen stöder förberedelserna inför förhandlingarna med EU-medlemsländerna om markdirektivet.

Direktivförslaget är ett led i genomförandet av den markstrategi som EU-kommissionen publicerade 2021. Enligt markstrategin är 60-70 procent av marken i EU inte frisk. Marken har försämrats bland annat till följd av ohållbar markanvändning, överexploatering av marken och olika utsläpp.

Strategins ambitiösa vision är att alla EU:s markekosystem ska vara friska och mer motståndskraftiga senast 2050. Detta förutsätter att markens hälsa förbättras under detta årtionde.

Utredningen har utarbetats av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Geologiska forskningscentralen.