Jordbruk

Nytt stöd för återvinning
av näringsämnen förbereds

Vid jord- och skogsbruksministeriet har man berett ett utkast till förordning som gäller stöd för biogasanläggningar för återvinning av näringsämnen ur gödsel. Utkastet har nu sänts på remiss.

Det är fråga om en ny form av produktionsstöd för sådana biogasanläggningar som tar emot naturgödsel från husdjur eller avfall i form av växtbiomassa från vattenvård, och av dessa producerar biogas och gödselprodukter som släpps ut på marknaden.

Syftet med stödet är att främja ett mera omfattande utnyttjande av närings- och energipotentialen i naturgödsel från husdjur samt främja skapandet av en marknad för återvunnen gödsel.

Stödet beviljas genom ett öppet anbudsförfarande, och storleken på stödet bestäms utifrån hur många kilogram fosfor som tas emot vid anläggningen. Faktorer som vid anbudsförfarandet räknas som en fördel är en hög förädlingsgrad och om biogasanläggningen finns i ett landskap med fosforöverskott eller i ett område där vattenförekomsternas ekologiska status är dålig.

På uppdrag av minister Essayah kommer jord- och skogsbruksministeriet att utreda om det är möjligt att bevilja stöd också för sådana anläggningar som återvinner näringsämnen men som inte producerar biogas.