Img 7858
Enligt det nya stödet är det också möjligt att grunda tvåstegsfåror enligt en stödnivå på 21 euro/meter. ARKIVFOTO
Tema

Nytt inom miljöavtal
och ekoförbindelse

Från och med i år söks miljöavtalen elektroniskt i Vipu-tjänsten. Gamla avtal gör odlaren bäst i att förnya. Inom ekoproduktionen gäller nya utbildningskrav och bestämmelser om avsalugrödor. Odlarna uppmanas också använda sig av Råd 2030-rådgivning för att underlätta navigationen inom det nya stödreglementet.

I år kan man söka femåriga miljöavtal för skötsel av jordbruksnatur och landskap samt för skötsel av våtmarker. De allmänna villkoren för miljöavtal innefattar att minimiarealen på 0,30 hektar skall uppfyllas, och att avtalsområden skall vara i den sökandes besittning under hela avtalsperioden.

Minimiarealen för skötsel av jordbruksnatur och landskap är fortfarande 0,30 ha, och ersättningssummorna 460 euro/hektar samt på värdefulla områden 610 euro/hektar. För skötsel av våtmarker är minimiarealen densamma, medan stödsumman har stigit till 500 euro/hektar.

Grundande av våtmark är möjligt via icke-produktiva investeringar och här landar stödsummorna på 12.000 euro/hektar för 0,5 hektar eller 4.100 euro/hektar för 0,3-0,5 hektar.

Enligt det nya stödet är det också möjligt att grunda tvåstegsfåror enligt en stödnivå på 21 euro/meter.

Stödet för uppfödning av lantraser har blivit ettårigt och kan sökas årligen. Ett femårigt avtal för upprätthållande av ursprungssorter kan sökas med blankett.

Elektronisk ansökan och Råd 2030

Nytt för i år är att miljöavtalen söks elektroniskt i Vipu-tjänsten i samband med stödansökan senast 15.6.2023, förutom ursprungssorter som sökes med blankett senast samma datum.

Alla bilagor skall bifogas till Vipu-ansökan. Till bilagorna hör skötselplan, arrendekontrakt samt inventeringsutlåtande ifall man söker det högre stödet. Dessutom behövs en karta om avtalsområdet avviker från basskiftets gränser. Denna kan ritas in i Vipu-tjänsten.

Gällande avtal som inletts åren 2019-2022 kan stödsökande välja att fortsätta eller frångå avtalet utan återkrav, och enligt behov söka om ett nytt avtal. Alternativt kan ett äldre avtal anpassas till villkoren för den nya perioden. Anpassningen kräver en skriftlig anmälan till NTM-centralen som borde ha inlämnats senast 30.4.2023.

Vid anpassning skall alla skiften som avtalet gäller anmälas i Vipu-tjänsten. Det går även att lägga till nya skiften. Det är inte möjligt att söka förlängning till ett anpassat avtal, utan det avslutas enligt den ursprungliga avtalsperioden. För de som vill fortsätta är det därmed lättast att söka ett helt nytt avtal.

De som valt att avstå från det gamla avtalet bör ha meddelat om detta skriftligt till NTM-centralen senast 30.4.2023, och följt stödvillkoren fram till detta datum. NTM-centralen kommer även att terrängbesiktiga alla avtalsskiften som inte kontrollerats under åren 2020-2022. Terrängbesiktningarna utförs från våren 2023 till slutet av 2024.

Lantbrukare har också möjlighet att anhålla om Råd 2030-finansiering, vilket kan vara speciellt värdefullt då en ny stödperiod inleds. Varje gårdsbruksenhet kan ansöka om rådgivning som inom perioden 2023-2027 uppgår till 10.000 euro per gård.

EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro/timme för rådgivningsbesök. Jordbrukaren betalar den summa som eventuellt överstiger ersättningen, samt mervärdesskatten. Rådgivningen är konfidentiell och kan sökas exempelvis för att göra upp skötselplanen och få hjälp med villkoren för jordbrukarstöd, eller för välbefinnande och arbete. Rådgivningen kan bokas genom rådgivarregistret.

Rovdjursstangsel Kopiera
För rovdjursstängsel behövs ingen beskrivning i skötselplanen, utan endast en anmälan till NTM-centralen. Om finansiering fåtts från annat håll beviljas dock ingen ersättning. ARKIVFOTO

Stöd för röjning och stängsling

Nyheter finns även på röjnings- och stängslingssidan. Röjning som sådan är inte längre godkänd som enda skötselåtgärd, utan slåtter eller bete av avtalsskiften ingår nu i kraven. För ovan nämnda anpassade avtal kan man inte söka ersättning för rovdjursstängsel-, stängsel- eller iståndsättningsröjningsåtgärder.

Ersättning för stängslings-, iståndsättningsröjnings- och rovdjursstängslingsåtgärder kan sökas i Vipu i samband med huvudstödansökan. Ersättningsnivåerna för iståndsättningsröjning är 450 euro/hektar, för stängsling 1.500 euro/hektar och rovdjursstängsel 2.400 euro/hektar.

Om man ansöker om stängslings- eller iståndsättningsröjningsstöd i syfte att redan i år börja sköta området, men exempelvis stängslingen inte blir klar i tid så att området kan skötas, skall skötselavtalsstödet återtas för området i fråga senast 31.12.2023.

Iståndsättningsröjning kan sökas för ett helt eller en del av ett skifte, och åtgärderna skall beskrivas i skötselplanen. Stängslingsstöd kan sökas för avtalsskiften som finns inom området som stängslas. Även dessa skall beskrivas i skötselplanen. Åtgärden kan sökas också för ett stängsel som är i dåligt skick och måste byggas om.

För rovdjursstängsel behövs ingen beskrivning i skötselplanen, utan endast en anmälan till NTM-centralen. Om finansiering fåtts från annat håll beviljas dock ingen ersättning.

De nuvarande kartskikten gällande medelvattennivån kommer att bestå, det vill säga samma Vipu-vattendrag och havsområden kommer att gälla. Dessa skall beaktas när man ritar in skiftesgränserna då avtalsområdenas arealer definieras.

Far I Hage 1
Kravet på avsalugrödor gäller också för ekologisk husdjursproduktion, om förbindelsearealen är stor i förhållande till djurantalet. De med husdjursförbindelse skall ha i genomsnitt minst fem djurenheter på gården, men ersättning utbetalas för så många hektar i förbindelsen som jordbrukaren har 0,5 djurenheter per hektar. ARKIVFOTO

Ersättning för ekoproduktion

Ersättningen för ekologisk produktion utgör fortfarande ett skilt stödsystem och förbindelsen är femårig. Nya utbildningskrav innebär dock att sökanden under förbindelseperioden skall avlägga en endagskurs om produktionsvillkoren för ekologisk produktion, förbindelsevillkoren och odlingen eller anlita ekorådgivning enligt Råd-systemet.

Nya ekoodlare kunde anmäla sig till kontrollsystemet fram till 28.4, och den första ekokontrollen skall utföras senast 15.6 under det första förbindelseåret.

Även andra förändringar gör sig gällande på ekosidan. Avsalugrödor skall under förbindelseåret odlas på sammanlagt minst 30 procent av den förbindelseareal som redan passerat omläggningsperioden.

Kravet på avsalugrödor gäller också för ekologisk husdjursproduktion, om förbindelsearealen är stor i förhållande till djurantalet.

Som avsalugröda betraktas dock inte spannmål, trindsäd eller blandade växtbestånd av dessa som skördats innan de mognat.

Kravet på avsalugrödor behöver inte uppfyllas om gården har en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion och minst 50 procent av gårdens förbindelseareal används till produktion av foder för den egna boskapen.

Kravet behöver inte heller uppfyllas om gården har slutit ett samarbetsavtal om foderproduktion med en gård som ingått förbindelse för ekologisk husdjursproduktion. I detta fall måste det finnas ett skriftligt avtal om samarbetet där det ges motiveringar för den mottagande gårdens behov av den mängd foder som fastställts i avtalet. Alternativt kan gården sluta ett samarbetsavtal om foderproduktion med ett företag som förmedlar ekologiskt foder för ekologiska husdjursgårdar.

Gällande trädgårdsväxter finns en nyhet i att arealen i odling av frilandsgrönsaker fördubblar mängden avsalugrödor.

De med husdjursförbindelse skall ha i genomsnitt minst fem djurenheter på gården, men ersättning utbetalas för så många hektar i förbindelsen som jordbrukaren har 0,5 djurenheter per hektar.

Stödsummorna för ekologisk produktion har inte justerats nämnvärt. Växtproduktion ger 160 euro/hektar. Husdjursproduktion 160 euro/hektar + 130 euro/0,5 djurenheter/hektar. Grönsaksproduktion på friland ger 590 euro/hektar.

Bra att komma ihåg är att ersättning inte betalas för vallar på naturvårdsåker eller mångfaldsväxter inom miljösystemet.