Jordbruk Skogsbruk SLC

Nytt hörande kring
grundvattenområden
i Västnyland

Fram till den 31 januari finns NTM-centralens ärende gällande klassificering och avgränsning av grundvattenområden i Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå till påseende. Det här är andra gången ärendet kungörs.

SLC Nyland lämnade den 19 september i fjol en skrivelse till NTM-centralen i Nyland gällande ett förslag om klassificering och avgränsning av grundvattenområden i Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå. NTM-centralens förslag väckte nämligen en hel del förundran bland lokala markägare; bland annat oroade en helt ny E-klassificering som gäller skydd av ekosystem som är beroende av grundvatten.

Materialet saknade också beskrivningar av vilka rättsverkningar och begränsningar den nya klassificeringen kan få för markplanering, jordbruk och boende. Därtill saknades mycket av materialet på svenska. LF:s artikel om de nya klassificeringarna publicerades den 13 september.

I skrivelsen till NTM-centralen önskade SLC Nyland att förslaget, som första gången lades ut till påseende den 13 augusti, bör läggas fram till påseende på nytt och kompletteras så att även bilagorna finns på svenska, eftersom en stor del av de berörda markägarna på området är svenskspråkiga.

SLC Nyland påtalade också att materialet helt saknade beskrivningar om förändringarnas rättsverkningar och begränsningar och bad därför om kompletteringar även på denna punkt.

Vidare kritiserades NTM-centralen för det faktum att berörda markägare varken kontaktats eller fått information om ärendet och de förändringar, rättsverkningar och begränsningar det nya förslaget kan komma att innebära. Slutligen föreslog SLC Nyland att ett informationsmöte skulle ordnas om förslaget.

Viktigt med respons

I början av januari i år meddelade NTM-centralen i Nyland att ärendet kungjorts på nytt under perioden 21.12.2018-31.1.2019 eftersom de svenska bilagorna tidigare saknades.

NTM-centralen skriver också att ”klassificering som grundvattenområde i klass E inför inga nya begränsningar för jord- eller skogsbruk i området. E-klassen baserar sig på ytvattenekosystem och terrestra ekosystem i naturtillstånd eller naturtillståndsliknande tillstånd som är direkt beroende av grundvatten och skyddade med stöd av annan lagstiftning. Betydelsen av E-klassen är att informera om skydd som baserar sig på annan lagstiftning och berör sådana ekosystem som är direkt beroende av grundvatten. Ställen med dessa ekosystem kan utlämnas vid behov”.

– Vårt förslag om ordnandet av ett informationsmöte om förslaget verkar tyvärr inte ha väckt något gensvar, konstaterar SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund.

Han uppmanar berörda markägare att bekanta sig med förslaget och vid behov lämna in respons till NTM-centralen. Det kan även bara bra att vara i kontakt med kommunen för att informera och påverka den vägen.

­– Trots att den nya klassificeringen inte sägs innebära några nya begränsningar i sig, så finns det ändå vissa farhågor om att den indirekt kan påverka vad man får och inte får göra på områdena med skyddsstatus. Och särskilt gäller det ju att kontrollera om avgränsningen av grundvattenområdet har ändrats, påpekar Westerlund.