Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Nya verk och lagar
i kraft nästa år

Det nya livsmedelsverket inleder sin verksamhet vid ingången av 2019. Vid årsskiftet träder också livsmedelsmarknadslagen i kraft, ett nytt aktielägenhetsregister införs och de nya fiskeområdena börjar fungera. De här ändringarna berör alla jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Landsbygdsverket (Mavi), livsmedelssäkerhetsverket (Evira), och en del av lantmäteriverket, centralen för informations- och kommunikationsteknologitjänster, slås samman till ett nytt ämbetsverk, livsmedelsverket, som inleder verksamheten 1 januari. Verket har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki.

Verket svarar för användningen av medlen i den europeiska garantifonden för jordbruket och den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland. Verket är EU:s utbetalande organ som administrerar EU-stöd och nationella stöd.

Verket ska dessutom främja, övervaka och undersöka säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens hälsa och välbefinnande, växtskydd och växtskyddsmedel samt gödselfabrikat, foder, utsäde och plantmaterial som används i produktionen inom jord- och skogsbruket.

Livsmedelsmarknaden ska fungera bättre

Nästa år träder också livsmedelsmarknadslagen i kraft. Syftet med lagen är att få livsmedelsmarknaden att fungera bättre och att trygga ställningen för de aktörer som har den svagaste positionen i livsmedelskedjan.

Lagen ska ge producenter möjlighet att få skriftliga avtal om försäljning av jordbruksprodukter. Målet är att inom handeln med jordbruksprodukter och livsmedel förhindra oskäliga villkor och förfaranden som strider mot god affärssed eller annars är otillbörliga mot en annan part. 

I lagen finns bestämmelser om en livsmedelsombudsman, som ska övervaka handeln med livsmedel. Livsmedelsombudsmannens tjänst placeras vid det nya livsmedelsverket.

Ombudsmannen kan ge rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan samt ge aktörerna inom kedjan information och råd om god affärssed. Vidare ska ombudsmannen övervaka att aktörerna följer lagens krav och förbud.

Ändringar i ersättningar för djurvälfärd

Åtgärder och ersättningar för djurens välbefinnande ska förenklas till vissa delar 2019. De krav som inte direkt utgör en grund för den ersättningsnivå som tillämpas eller som redan annars hör till god skötsel av djur ska slopas. De krav som inte längre gäller för miniminivåerna ingår fortfarande i den övriga nationella lagstiftningen som övervakas på samma sätt som tidigare.

Nya fiskeområdena inleder verksamheten

De nya fiskeområdena inleder verksamheten vid ingången av 2019. Till uppgifterna hör bland annat att planera hållbar användning och förvaltning av fiskresurser, att ta fram och genomföra en plan för nyttjande och vård samt att följa upp planens effekter, att informera om användningen och förvaltningen av fiskresurserna samt att organisera fiskeövervakningen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) fastställde 12 december 2017 fiskeområdenas nya gränser. NTM-centralerna sammankallar fiskeområdenas första stämma genast i början av 2019.

Mer information om fiskeområdena och möteskallelserna från och med 2.1.2019 finns på NTM-centralernas webbplats:

http://www.ely-keskus.fi/web/e...

Uppgifterna om aktielägenheter i nytt register

Bostadsaktiebolags och ömsesidiga fastighetsaktiebolags aktiebrev i pappersform kommer att försvinna stegvis från och med ingången av 2019. Nästa år införs ett elektroniskt aktielägenhetsregister som småningom samlar in heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av bostadsaktier.

Den 1 januari öppnar patent- och registerstyrelsen (PRH) en ny e-tjänst för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Anmälningar på papper används inte längre och etableringsanmälningarna görs i fortsättningen bara på elektronisk väg. Läs mera: https://www.prh.fi/sv/kauppare...

Nya avgifter för lantmäteriverkets tjänster

Bestämmelserna om lantmäteriverket har ändrats på grund av det nya livsmedelsverket. Förvaltningsområdets informations- och kommunikationsteknologitjänster (ICT) övergår till livsmedelsverket. Bestämmelserna ska också göras smidigare genom att modernisera lagen och förordningarna.

Även de nya avgiftsförordningarna träder i kraft vid årsskiftet. Kundpriserna kommer dock inte att höjas. Vissa priser går att sänka till följd av en god utveckling av produktiviteten och nättjänsterna. I förordningen om lantmäteriverkets avgifter ingår också bestämmelser om det nya bostadsdatasystemet. Den första delen av systemet som tas i bruk är aktielägenhetsregistret, avgifter som tas ut för datasystemets prestationer.

Avgiftsförordningarna:

- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster.

- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet.

- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp.

- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2018 och 2019.