Vipumobil
Nu gäller webben i högsta grad. Ladda ner mobilappen Vipumobil, du kommer att behöva den för att underlätta granskningen av dina stöd i fortsättningen.
Tema

Nya stödformer och villkor:
Var uppmärksam på maximal
andel som ersätts och vilka
kombinationer som är möjliga

I det följande går vi igenom krav och ersättningsnivåer inom miljöförbindelsen, kompensationsersättningen, grundläggande inkomststöd, omfördelningsstöd, bidrag för specialgrödor, inkomststöd för unga jordbrukare samt miljösystemstöd.

Miljöförbindelsen

Miljöförbindelsen är en femårig förbindelse som ska omfatta minst 5 hektar ersättningsberättigad åkermark eller 1 hektar trädgårdsväxter.

Gårdsspecifik åtgärd:

- Åkerväxter 45 euro/hektar.

- Trädgårdsväxter 113 euro/hektar.

Här betalas det inte för miljösystemstödets gröngödslings- och naturvårdsvallar eller mångfaldsåkrar, trädgårdsland, trädor, arealer med energiväxter med energistam, sådan hampa som inte berättigar till grundläggande inkomst eller skyddszoner.

Miljöförbindelsen har tre allmänna krav som alla måste uppfyllas:

1) Skiftesspecifika anteckningar.

2) Markkartering vart femte år.

3) Klimat- och miljöplan. Om förbindelsen inleds 2023 ska miljöplanen utarbetas 1.5.2024-30.4.2026 (det finns en mall för det här på kommande).

Gårdsspecifika åtgärder, två av dessa per år ska väljas:

1) Klimat- och miljöutbildning.

2) Fleråriga mångfaldsremsor.

3) Uppföljning av marken.

4) Organiska näringsämnen.

5) Näringsväxter för pollinerare.

6) Metoder för precisionsodling.

7) Applikationer för uppföljning och identifiering av växtskadegörare och växtsjukdomar.

Skiftesspecifika åtgärder inom miljöförbindelsen:

- Arealen ska vara ersättningsberättigad.

- Frivilligt att välja bland åtta åtgärder:

1) Markförbättrande grödor och saneringsväxter, max 20 procent: 190 €/ha.

2) Fånggrödor, max 30 procent: 97 €/ha.

3) Främjande cirkulär ekonomi, max 80 procent: 37 €/ha.

4) Skyddszon: 350 €/ha.

5) Torvåkrar med vall: 100 €/ha.

6) Hantering av avrinningsvatten:

- A. Reglerbar dränering: 77 €/ha.

- B. Underbevattning eller system för återanvändning av dräneringsvatten: 214 €/ha.

7) Alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter: 500 €/ha.

8) Fågelåkrar, max 50 procent: 600 €/ha

Åtgärderna kan bytas årliga förutom vad gäller åtgärderna skyddszoner, torvåkrar med vall och hantering av avrinningsvatten. Om skiftet förblir i stödsökandens besittning krävs utbetald miljöersättning tillbaka för området, om odlaren avslutar någon av just dessa åtgärder.

Kompensationsersättning (LFA)

- Ersättningsnivån är 217 €/ha.

- Minimiarealen 5 hektar och arealen ska vara ersättningsberättigad.

- Trädor och naturvårdsvall får max 25 procent av stödnivån.

- Degression för gårdar över 150 hektar.

Grundläggande inkomststöd

Det här stödet gäller åt alla och ersättningsnivån är 138 €/ha.

Omfördelningsstöd

Också det här stödet gäller alla och ersättningsnivån är 17 €/ha

- Gäller för upp till 50 hektar och till odlare som får grundläggande inkomststöd.

Bidrag för specialgrödor

Ersättningsnivån är 120 €/ha.

- Gäller grödorna sockerbeta (odlingskontrakt), bovete, lins, åker- och trädgårdsärt, bondböna, sötlupin, vår- och höstraps, vår- och höstryps, solros, oljelin, oljehampa (sort- och garantibevis), oljedådra (camelina) samt frilands- och grönsaker som används som människoföda (se stödvillkor).

- Notera: Råg berättigar inte till stödet.

- För stärkelsepotatis är ersättningsnivån 620 €/ha.

Inkomststöd för unga jordbrukare (EU)

Ersättningsnivån är 88 €/ha för högst 150 hektar.

- Man får vara högst 40 år (31.12) året man söker.

- Ska sökas inom fem år från etablerande av jordbruk som huvudsaklig företagare och betalas i fem år.

- Kravet på yrkeskunnighet är nytt och ska uppfyllas senast 31.8 det  år man söker om stödet (berör nya odlare).

Miljösystemstöd (frivilligt stöd)

- Ettårig förbindelse förbindelse, 0-4 åtgärder kan väljas per år.

- Miljösystemstödets naturvårdsvall, gröngödslingsvall och mångfaldsväxter: stöd betalas för högst 25 %.

- Växtbeståndet ska anläggas senast 30.6.

1) Växttäcke vintertid, 50 €/ha.

2) Naturvårdsvall (NVV), max 25 % 65 €/ha

3) Gröngödslingsvall max 25 % 80 €/ha

4) Mångfaldsväxter max 25 % 300 €/ha