Slc Kongress Jonas Laxaback
Verksamhetsledare Jonas Laxåback gick igenom vad som hänt sedan kongressen 2015.
Jordbruk Skogsbruk SLC

Nya förtroendevalda
och jordbrukets lönsamhet i fokus
sedan senaste kongress

Fjolårets fullmäktigemöte ledde till ett omfattande utbyte av förtroendevalda i SLC:s ledning, påpekade SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback i sin genomgång av vad som hänt inom SLC sedan senaste kongress 2015.

I fjol valdes således Mats Nylund till förbundsordförande efter Holger Falck och Thomas Blomqvist till fullmäktigeordförande efter Stefan Thölix.

I SLC:s centralstyrelse kom tre kvinnor in utav sammanlagt 7 ledamöter, medan styrelsen var 100 procent manlig fram till dess.

Fokus har varit på jordbrukets lönsamhet

Politiskt har fokus under det senaste året varit på jordbrukets lönsamhet. Det har bland annat handlat om att försöka stärka jordbrukarnas ställning på marknaden och inom livsmedelskedjan.

De mest synliga resultaten är antagligen den nya lagstiftningen om livsmedelsmarknaden som SLC varit med om att bereda och som riksdagen just nu håller på att godkänna. Den omfattar också tillsättandet av en livsmedelsombudsman.

Jonas Laxåback nämnde även exportsatsningarna inom näringen.

De första stegen har dessutom tagits i beredningen av den kommande perioden för den gemensamma jordbrukspolitiken CAP27, som ska vara i kraft under perioden 2021-2027.

Såväl mjölkproduktionen som köttproduktionen har i alla fall gått igenom en svår period. Fjolårets regn följd av årets torka har försatt många gårdar i ett verkligt kärvt läge. Regeringen har kommit till mötes med krispaket i fjol och i år. Dessutom har man försökt jobba för mindre byråkrati och för exportsatsningar.

Jonas Laxåback påminde också om att regeringen har förbundit sig i regeringsprogrammet till att sådana beslut som höjer produktionskostnaderna för jordbruket inte fattas under den regeringsperiod som nu pågår.

Skogsbevakningen har intensifierats

Under perioden har 6 skogsvårdsföreningar blivit direktmedlemmar av SLC. Stefan Borgman har fungerat som deltidsanställd skogsombudsman vid SLC.

– Det här har varit otroligt viktigt med tanke på direktivet om vad vi får avverka, närmast LULUCF-direktivet och hur vi får använda våra skogar, sade Jonas Laxåback.

Bland viktiga projekt inom organisationen under perioden nämnde verksamhetsledaren SLC:s och nu nyligen LF:s nya hemsidor på internet samt kampanjerna bakommaten.fi och 6 goda orsaker att välja finländsk mat. SLC har också satsat på skolmaterial, deltagit i mässor och ordnat tillställningar för medlemmarna, Oss bönder emellan.

SLC:s fullmäktige har hunnit godkänna både en strategi och ett handlingsprogram. Handlingsprogrammet ger centralförbundet, landskapsförbunden, lokalavdelningarna och skogsvårdsföreningarna olika frågor att bevaka och arbeta med.

Viktigt att vara medlem

SLC har även hunnit med en medlemsundersökning. I stora drag visar resultatet att medlemskåren är nöjd med SLC:s arbete och att det känns viktigt att vara medlem.

När det gäller motionsuppföljningen så väntar många av de motioner som lämnats in ännu på rätt ögonblick eller lämpligt politiskt tillfälle. Riksdagsvalet och valet till EU-parlamentet i vår samt den kommande programperioden för den gemensamma jordbrukspolitiken kan vara lämpliga ögonblick.

2012 kom en motion om inrättandet av en livsmedelsombudsman och den ska tillsättas nästa år.

Kongressen 2015 tog ställning till en motion om satsningar på SLC:s kommunikation, som nyligen har fått tilläggsresurser. En annan motion från 2015 gällde satsningar på markpolitik, som fortfarande är lika aktuell nu som då.

Vidare nämnde Jonas Laxåback beredningen av den komma lagen om djurvälfärd. Det ser nu ut som om bönderna kan leva med den och därför är det viktigt att den godkänns i sittande riksdagen.