Vindkraft Djur
Vindkraftverksbyggandet och vindkraftsproduktionen kan ha både negativa och positiva konsekvenser för vilda djurarter. ARKIVFOTO
Skogsbruk

Naturresursinstitutet utreder
vindkraftens inverkan på
djurlivet i skogen

Det ökande vindkraftsbyggandet i Finland påverkar nya områden och följaktligen även vilda djur och deras livsmiljöer. I ett gemensamt projekt av Naturresursinstitutet och fjorton vindkraftsbolag utreds vindkraftens påverkan på de så kallade direktivarterna, det vill säga varg, skogsren och kungsörn, samt på renskötseln och renskötselkostnaderna. Dessutom kartläggs jägarnas åsikter om och erfarenheter av vindkraftens inverkan på jakten.

Vindkraftverksbyggandet och vindkraftsproduktionen kan ha både negativa och positiva konsekvenser för vilda djurarter. Vindkraftsanläggningar kan drabba livsmiljöerna och fortplantningsmöjligheterna för en del arter, öka dödligheten till följd av kollisioner eller ha en avskräckande effekt.

Å andra sidan kan andra arter gynnas av ändringarna i livsmiljön, exempelvis genom bättre tillgång på föda eller mindre risk för predation.

I Finland saknas omfattande forskning i vindkraftens påverkan på djurlivet. Om de arter som är föremål för det nya projektet Förekomst och livsmiljöanvändning av skogslevande arter i närheten av vindkraftverk (WINDLIFE) finns inga inhemska studier.

– I samband med vindkraftsprojekt stöter man allt oftare ihop med direktivarter eller arter som omfattas av något annat skydd eller särskilt intresse. De förmodade konsekvenserna har till och med stjälpt hela projekt. Det finns ont om tidigare forskning om konsekvenserna, men nu ska de äntligen utredas i den nya studien som leds av Naturresursinstitutet, säger Anni Mikkonen som är verkställande direktör för Finska Vindkraftföreningen.

Data från andra länder inte direkt tillämpliga

Enligt studier från i andra länder varierar vindkraftens påverkan på olika djurarter beroende på bland annat årstid, kön, antal rovdjur och livsmiljö. Påverkan har varit mer påtaglig i synnerhet under förökningstiden än under andra årstider.

Vindkraftens påverkan har också konstaterats variera beroende på om anläggningen är under uppförande eller redan är i drift. En del arter har påverkats mer under byggnadstiden än under driften, men det går inte att generalisera resultaten att gälla alla arter.

– Forskningsdata från andra håll kan inte nödvändigtvis tillämpas direkt på förhållandena i Finland, eftersom effekterna har konstaterats bero bland annat på variationerna mellan skogsmark och andra livsmiljöer, höjdskillnaderna i terrängen samt den mänskliga aktiviteten. Därför är det viktigt att inhämta information om konsekvenserna av vindkraft även i våra förhållanden, säger projektkoordinator Ari Nikula, som är specialforskare vid Naturresursinstitutet.

I forskningen används existerande data om förekomsten av djur i vindkraftsområden och miljöerna runt dem. Dessutom kommer man också att utrusta djur med gps-kragar som visar var de rör sig i vindkraftverkens omgivning. Syftet med projektet är att ta fram anvisningar för bättre beaktande av de studerade arternas livsmiljökrav vid placeringen av vindkraftverk.

Flera vindkraft har byggts de senaste åren, och byggaktiviteten kommer att vara fortsatt stor även de närmaste åren. Flest vindkraftverk har uppförts i Norra Österbotten, Lappland och Österbotten. I dessa landskap planeras också för flest nya kraftverk.

Planeringsaktiviteten är stor även i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland och Kajanaland. 

Projektet som inleddes i början av året pågår i fem år och avslutas 2027. Medfinansiärer i projektet är Naturresursinstitutet och 14 vindkraftsbolag. Projektgenomförare är Naturresursinstitutet.