Skog Plantering Sb
I vår planterar skogsägarna ny skog på cirka 70.000 hektar mark. Av plantorna är 30 procent tallar, cirka 65 procent granar och cirka 4 procent vårtbjörkar. FOTO: SLC
Skogsbruk

Nästan 100.000 hektar skog
planteras eller sås i vår

Skogsodlingssäsongen har inletts i södra Finland. Under de kommande veckorna planteras cirka 170 miljoner trädplantor, uppger Finlands skogscentral.

Finlands skogscentral granskar varje år hur man lyckats anlägga de nya plantbestånden. Plantbestånd som planterats eller såtts är i regel av bra kvalitet, medan plantbestånd som uppkommit på naturlig väg uppvisar större variationer.

I vår planterar skogsägarna ny skog på cirka 70.000 hektar mark. Av plantorna är 30 procent tallar, cirka 65 procent granar och cirka 4 procent vårtbjörkar. Övriga trädslag planteras i mycket liten omfattning.

Dessutom sås cirka 25.000 hektar ny skog. Det är främst tallfrön som sås i skogarna.

– Skogsförnyelse görs oftast på våren och försommaren, eftersom det ger ett säkrare resultat. I Finland förnyar skogsägarna skogen relativt snabbt efter avverkning, säger ledande experten på skogsvård Markku Remes vid Finlands skogscentral.

Skogsskadorna har ökat på senare år och därför rekommenderas det att man odlar blandskog med flera olika trädslag. Blandskogar har bättre motstånd mot olika slags skador än skogar som består av bara ett trädslag. Blandskogar ger också fördelar för flera arter och den biologiska mångfalden.

Framgångsrik skogsförnyelse

Finlands skogscentral granskade resultatet av skogsförnyelse på sammanlagt 1.900 hektar. Granskningarna visade att odlade plantbestånd i regel är av hög kvalitet. I plantbestånd som uppkommit på naturlig väg finns det större variationer.

Av den granskade förnyelseytan hade två tredjedelar anlagts bra och i enlighet med skogsvårdsrekommendationerna. Av förnyelseytan bedömdes 15 procent – 290 hektar – inte uppfylla kriterierna, det vill säga vid tidpunkten för granskningen var antalet utvecklingsdugliga plantor mindre än vad som förutsätts i lagen.

Förnyelseytor där man inte hade vidtagit några som helst anläggningsåtgärder och där det var osäkert hur plantorna börjar växa utgjorde bara cirka 2 procent av de granskade ytorna.

Enligt skogslagen ska ett nytt plantbestånd anläggas inom tre år efter avverkning och drivning. Plantbeståndet ska vara tätt och utvecklingsdugligt när det gått 10-25 år från avverkningen. Vid skogsförnyelse bör man alltid välja de trädslag och den förnyelsemetod som lämpar sig bäst för växtplatsen.

– Kvaliteten på skogsförnyelserna har förbättrats. Det beror säkert på information och rådgivning samt på att skogsfackmännen aktivt erbjuder planteringstjänster till skogsägarna. Att anlägga ett nytt plantbestånd är en betydande investering för skogsägaren. Därför är det viktigt att lyckas bra med den, säger chefen för finansiering och granskning Ari Nikkola vid Finlands skogscentral.