Jordbruk Marknad

Närmatsprogrammet
har uppdaterats

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat målen för närmatsprogrammet och utvecklingen av närmatssektorn fram till 2025.

Uppdateringen av programmet baserar sig på utvecklingsförslag från en extern utvärdering och programmet har uppdaterats i sin helhet. Utvärderingen visade dock inte några stora behov av att ändra programmets mål, vision eller målbild.

Målen är att bland annat göra produktionen av närproducerad mat mångsidigare och öka den så att den möter efterfrågan, möjliggöra nya försäljnings- och distributionskanaler samt höja den närproducerade matens förädlingsgrad.

Därtill vill man förbättra möjligheterna till småskalig livsmedelsförädling och försäljning genom lagstiftning, rådgivning och forskning samt öka andelen närproducerad mat den av offentliga upphandlingen genom att förbättra upphandlingskompetensen och höja kvalitetskriterierna och upphandlingskraven.

– Vi har redan en längre tid utvecklat närmatssektorn och det systematiska arbetet börjar ge resultat. I dagsläget är det allt lättare att köpa närproducerat via olika försäljningskanaler. Det är dock viktigt att vi fortsätter arbetet med att utveckla närmatssektorn. Det krävs också ett långsiktigt engagemang från statsmaktens sida, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. 

I december-januari fick intressegrupperna komma med kommentarer om närmatsprogrammets utkastet, vilka i tillämpliga delar har beaktats i det uppdaterade programmet. Närmatsprogrammet finns här.