Jarvinen
Det är viktigt att skogsägaren känner både till sin skog och till marknaden för sitt virke, sade forskningschefen vid MTK Erno Järvinen som besökte ÖSP:s höstmöte i tisdags. Han uppmanade skogsägarna att alltid konkurrensutsätta sitt virke.
Skogsbruk SLC

MTK:s Erno Järvinen:
Skogsägaren bör kolla
virkesmarknaden

Det är viktigt att skogsägaren utnyttjar tillgänglig marknadsinformation, sade forskningschefen vid MTK Erno Järvinen på ÖSP:s höstmöte i Vörå i tisdags. Skogsvårdsföreningarna har gedigen information som ni har nytta av och bevakar skogsägarnas intressen.

Erno Järvinen kunde ge ett exempel på en slutavverkning 2014-2015 på 1.000 kubikmeter med en genomsnittlig grovlek på 500-600 liter: Fem olika uppköpare kom med ganska olika bud, skillnaden mellan det lägsta budet på 43.600 euro och det högsta var hela 5.400 euro. De olika buden grundade sig i huvudsak på skillnader i andelen timmer i apteringen.

I det sammanhanget har det säkert också betydelse att enligt naturresursinstitutet LUKE:s och statistikcentralens siffror steg massa- och pappersindustrins rörelseresultat 2017 till cirka 40 euro per använd råvarukubikmeter.

– Man räknar till exempel med att Metsä Groups miljardinvestering i Äänekoski har betalat sig tillbaka på ”några år”, sade Erno Järvinen.

För sågindustrin är motsvarande resultat inte lika högt, men nog på plus, mellan 7 och 8 euro.

Utvecklingen är positiv

Så har vi alltså också haft en positiv utveckling på exportpriserna av både sågade trävaror och massa.

– Det här är viktigt för skogsägaren att veta, sade Erno Järvinen.

Samtidigt bör skogsägaren också känna till reserverna i sin egen skog. Nettoresultatet har i vilket fall som helst förbättrats även inom det privata skogsbruket.

I det sammanhanget uppmanade Erno Järvinen skogsägarna att ta tillvara hela skogens avkastning.

– Om ni avverkar bara 80 procent av vad ni kunde, så går ni miste om 20 procent av intäkterna.

Investeringar behövs ännu

Han berättade vidare att virkesmarknaden i Österbotten i stort sett följer virkesmarknaden så som den ser ut i hela landet, både vad gäller avverkningar och virkespriser.

I sin helhet ser marknadsläget gynnsamt ut för skogsägarna nu.

– Men för att det ska hålla i sig behövs fortfarande investeringar och innovationer som ökar efterfrågan på virke. I andra fall finns det en risk att trycket på att skydda de finländska skogarna ökar med början i norra Finland.

Han betonade vikten av forskning och utveckling och av att vi hittar nya produkter, som skapar tilläggsvärde:

– Jag är till exempel ganska säker på att stora virkesvolymer i framtiden kommer att användas i textilproduktion, fastän det också finns andra exempel.

I alla fall finns det planer på att investera stort i Finland just nu även om det inte är säkert att alla planer förverkligas. För att tillgången till råvara, det vill säga virkesmarknaden, ska fungera behövs investeringar också i vår infrastruktur.

Skogen måste också skötas

I övrigt är skogsbrukets största utmaning enligt Erno Järvinen just nu och i den närmaste framtiden klimatpolitiken.

– Vi måste övertyga beslutsfattare och allmänhet om att skogen är lösningen på klimatförändringen, inte ett problem.

Det lönar sig i vilket fall som helst fortfarande att sköta om våra skogar, det vill säga plantera och idka vård av plantskog samt gallra regelbundet.

Det finns exempel också från norra halvklotet, där skogen inte skötts, vilket ökar risken för exempelvis skadeangrepp och skogsbränder.

I sammanhanget berörde Erno Järvinen också betydelsen av att hjortdjursstammarna begränsas. MTK försöker göra en begränsning av älgstammen till valfråga inför vårens riksdagsval.

Bland övriga frågor med politisk anknytning inför valet kan nämnas kapitalinkomstbeskattningen.

– Den har i sin helhet stigit, medan företagsbeskattningen överlag har sjunkit, sade Erno Järvinen.

Rekord i avverkningar men ökande import

Erno Järvinen kunde vidare berätta att avverkningarna var på rekordhög nivå under det här året, men så har priserna också varit bättre än på länge. Naturresursinstitutet Luke räknar med en liten nedgång 2019.

När det gäller priserna är det i alla fall bara grantimmer och massaved som väntas sjunka en aning, minus 1 procent. Det som kanske manar lite till eftertanke är att också importvirket ha stigit i år till litet på 10 miljoner kubikmeter, det vill säga med mer än en fjärdedel.

Det importerade virkets andel av hela den virkesmängd som avverkas för finländsk bearbetning är nu mellan 11 och 12 procent (det kan kanske jämföras med att en tiondedel av utbudet från de privata skogarna är från Österbotten). Det är mest från Baltikum importen har ökat.

Visserligen exporterar vi också en del virke just nu, cirka 2 miljoner kubikmeter årligen.

Vad gäller diskussionen om växande skog som kolsänka var Erno Järvinen bland annat förundrad över att många i vårt land ifrågasätter detta, medan man inte alls dramatiserar frågan i Sverige på samma sätt, trots att svenskarna har för avsikt att använda skogens tillväxt till fullo.