Jordbruk SLC

MTK och SLC kartlägger
primärproduktionens lägesbild

Just nu görs ett gediget arbete kring beredskapsfrågor inom primärproduktionen.

För att kartlägga primärproduktionens lägesbild på gårdsnivå och inom olika produktionsinriktningar med tanke på coronasituationen genomför MTK i samarbete med SLC regelbundet enkäter och kartläggningar om primärproduktionens lägesbild. Bland annat har behovet av produktionsinsatser, säsongarbetskraft och gårdarnas beredskapsläge hittills kartlagts.

Svaren används för att skapa en lägesbild för Försörjningsberedskapsorganisationens primärproduktionspool och för att producentorganisationerna ska kunna beskriva läget på gårdarna för myndigheterna. Svaren på enkäter hanteras alltid konfidentiellt och kan inte kopplas ihop med den svarande.

Genom upprepade enkäter framöver till medlemskåren kommer MTK och SLC att följa med hur lägesbilden på gårdsnivå utvecklas under våren och sommaren. SLC samlar information gällande coronasituationen på slc.fi/corona.