Landsbygdsnäringar Livet på landet

Ministeriet föreslår understöd
för hantering av gråsälar
som orsakar skador

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår understöd till kommersiella fiskare och fiskodlingsföretag för de kostnader som uppstår för hanteringen av skadevållande gråsälar efter att de avlägsnats enligt bestämmelserna.

Det enklaste sättet att undvika skador är att öka jakten på gråsäl inom ramen för den nuvarande fångstkvoten på 1.050 djur. EU har dock förbjudit handel med sälprodukter. Detta har i sin tur lett till att gråsälsjakten har minskat betydligt, eftersom det inte finns några förutsättningar för att dra ekonomisk nytta av gråsälarna.

På grund av handelsförbudet, den krävande jakten och de fåtaliga lämpliga jaktområdena uppfylldes jaktkvoten bara upp till ca 18 procent under den förra jaktsäsongen.

– Finland arbetar på internationell nivå för att handelsförbudet ska upphävas. Detta kräver dock mycket arbete, och vi kan inte veta med säkerhet hur slutresultatet kommer att se ut. Så länge som förbudet gäller är det inte möjligt att dra ekonomisk nytta av detta värdefulla vilt. Därför behöver vi andra metoder för att kunna förebygga skador, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Sälpopulationen i den finländska kustregionen har ökat kraftigt under de senaste tjugo åren. Sälar orsakar i dag stora skador på fiskeri- och fiskodlingsföretag. Enligt Naturresursinstitutets bedömning som bygger på primärproducenternas fiskpriser utan skatt uppgick värdet av de skador som sälar 2017 orsakade på fisket till ca 350.000 euro och till en cirka en miljon euro när det gäller fiskodlingen. Hela värdekedjans förluster var ännu större.

Understödssystemet har bedömts vara det enda snabba sättet att avlägsna gråsälar. Målet är att skapa beteendeförändringar hos gråsälar så att de börjar undvika områden i närheten av fiskeredskap och fiskodlingar. Naturresursinstitutet fortsätter också att utveckla skadeförebyggande metoder, såsom sälsäkra fiskeredskap och sälskrämmare.

– Gråsälar orsakar stora skador på kustfisket. Understöd betalas för att avlägsna skadevållande individer och företagen ska få ersättning för de kostnader som hanteringen av sälarna medför, säger minister Leppä.

Ministeriet understryker att understöd betalas bara för att avlägsna skadevållande individer och för att ersätta de kostnader som följer av en ändamålsenlig hantering av dem. Förslaget gäller alltså inte jakten på gråsälar som baserar sig på att jägare tar viltet för eget bruk.

Ett förslag till förordning som gäller systemet är på remiss fram till den 4 april.