Jordbruk

Miljöministeriet beviljar en miljon euro för minskning av utsläpp

Hanteringen av vattnet i städer och åtgärder för att minska mängden skadliga ämnen i städernas vatten är ett av temana i programmet för effektiverat vattenskydd, som samordnas av miljöministeriet. Projekt som gäller vattnet i städer administreras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax. De skadliga ämnena i vattendragen härstammar bland annat från avloppsreningsverk och dagvatten.

”Vattendragen i städer och tätorter, till exempel sjöar och dammar, är ett ypperligt exempel på natur i näromgivningen. De främjar hälsan och ger möjligheter till rekreation i den byggda miljön, och därför lönar det sig att ta hand om dem”, säger klimat- och miljöminister Krista Mikkonen.

Det utlystes sammanlagt 1,33 miljoner euro i finansiering. Temat för ansökningsomgången var kommunalt avloppsvatten som leds till avloppsnätet. I utlysningen lyftes särskilt följande syften fram:

  • att förbättra avloppsvattnets kvalitet genom att kartlägga de platser där skadliga ämnen släpps ut i avloppet och rikta in åtgärderna på utsläppskällorna,
  • att behandla avloppsvattnet för att minska och avlägsna skadliga ämnen och
  • att behandla slam för att minska mängden skadliga ämnen.

Finansierade projekt

Vemo – Minskning av mängden skadliga ämnen i städernas avloppsvatten genom effektivare övervakning

Inom projektet kartläggs utsläppskällorna till de skadliga ämnena samt de olika typerna av avloppsvatten (från sjukhus, industriell verksamhet, tvättinrättningar osv.) i vissa målområden i S:t Michel.

Stödmottagare: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, gemensamt projekt

Finansiering: 280 000 euro

PFAS-projektet i Vanda å

Inom projektet studeras den geografiska och tidsmässiga förekomsten av PFAS-föreningar i Vanda å och variationen i den, när det gäller såväl naturliga vatten, grundvatten, dagvatten och avloppsvatten som fiskar.

Stödmottagare: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Finansiering: 86 936 euro

Source Track

Inom projektet utvecklas skalbara lösningar med bred tillämpning för identifiering av utsläppskällorna till de skadliga ämnena i avloppsvatten som leds till avloppsreningsverken.

Stödmottagare: Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun seudun puhdistamo Oy och Åbo Vattenförsörjning Ab, gemensamt projekt

Finansiering: 125 000 euro

Nya skadliga ämnen vid finländska avloppsreningsverk

Inom projektet undersöks nya slag av skadliga ämnen och deras beteende vid finländska avloppsreningsverk.

Stödmottagare: Finlands Vattenverksförening rf

Finansiering: 154 250 euro

Innovationer inom tertiär rening, från laboratorium till reningsverk

Inom projektet undersöks hur de innovationer som uppkommit vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet (LUT) fungerar när det gäller att effektivisera reningen av avloppsvatten och tillvaratagandet av näringsämnen.

Stödmottagare: Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet

Finansiering: 295 335 euro

PLÄTS – Plasma för rening av läkemedelsrester i avloppsvattnet från sjukhus

Inom ramen för projektet planeras och byggs i anslutning till avloppet vid centralsjukhuset i Södra Karelen anordningar som fungerar med plasmateknik som utvecklats vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT. Anordningarna renar sjukhusets avloppsvatten från läkemedelsrester innan vattnet leds vidare till avloppsnätet.

Stödmottagare: Flowrox Oy

Finansiering: 45 860 euro 

Med hjälp av det femåriga programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023) vill man minska utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbruket, restaurera vattendrag och stärka nätverken av experter och aktörer, minska utsläppen av skadliga ämnen i vattnet i städerna, sanera vrak som utgör en miljörisk i Östersjön samt finansiera forskning och utvecklingsarbete.