Jordbruk

Miljöersättningen börjar betalas ut 15.11

Landsbygdsverket börjar 15.11 betala ut förskott på miljöersättningen. Förskotten gäller både miljöförbindelser och miljöavtal. Sammanlagt betalas det i förskott ut cirka 186 miljoner euro för miljöförbindelser. Omkring 15 miljoner euro betalas ut som ersättning för miljöavtal som ingåtts under programperioden 2014-2020, medan ungefär 3,2 miljoner euro går till specialstödsavtal som ingicks under tidigare programperioder.

Förskottet uppgår till 85 procent av det totala miljöersättningsbeloppet. Ersättningen för 2014-2020 års avtal om upprätthållande av ursprungsväxter betalas i sin helhet, liksom också de specialstöd som hör ihop med tidigare programperioder.

Jordbrukarna får in summorna på kontot från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera vilka belopp som har betalats ut till den egna gården.

Merparten av stöden betalas under ansökningsåret

I jordbrukarstöd som sökts år 2018 betalar Landsbygdsverket ut sammanlagt cirka 1,4 miljarder euro under ansökningsåret. Det motsvarar över 80 procent av det sammanlagda stödbeloppet.

I november inleds också utbetalningen av lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp, nationella åkerstöd, förskott på ersättningen för djurens välbefinnande och restbeloppet av kompensationsersättningen.

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp börjar betalas ut 15.11. När det har fastställts vilket datum de andra stöden börjar betalas ut kommer Landsbygdsverket att informera om saken.

För att de nationella åkerstöden och restbeloppet av kompensationsersättningen ska kunna betalas ut som planerat i november behöver stödövervakningen slutföras senast 15.11.

I december står ytterligare stöd i tur. Det är fråga om grundstödet, förgröningsstödet, EU:s stöd till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor, EU:s bidrag för mjölkkor och EU:s bidrag för nötkreatur.

Dessutom betalas det i december ut 7,5 miljoner euro i stöd för att underlätta jordbrukets svåra lönsamhetssituation, om riksdagen godkänner tilläggsbudgetpropositionen och statsrådet i december utfärdar förordningar om stöden. Mer information om krisstöden kommer att ges när stödformerna har fastställts.