Anders Portin Liggande
METSO-programmet får mer pengar och därmed bör det frivilliga skogsskyddet i hela landet kunna utökas. I övrigt ska den nya regeringen satsa på forskning inom bioekonomi och skogsvård. Också väg- och järnvägsinfrastrukturen kommer att förbättras vilket är viktigt för skogssektorn. SLC:s skogsombudsman Anders Portin anser att regeringsprogrammet som helhet ger skogssektorn möjligheter att fortsätta utvecklas och växa.
Skogsbruk SLC

METSO-programmet får större resurser

Det mest konkreta i regeringsprogrammet för skogssektorns del är att METSO-programmet för frivilligt skogsskydd ska få mer pengar. Forskning inom bioekonomi och skogsvård betonas i flera sammanhang. Den nya regeringen uppmuntrar också till att fasa ut stenkolet fort. Dessutom stöder man gipsspridningen och vattenskyddsåtgärder i Östersjön.

SLC:s skogsombudsman Anders Portin har bekantat sig med regeringsprogrammet.

- Det ser ganska bra ut. Redan i inledningen, stycke 1, sägs det att jord- och skogsbruk ska löna sig i hela Finland.

Infrastrukturen i fråga om vägar och järnvägar ska också få avsevärda förbättringar.

- En stor del av transporterna i Finland handlar om råvirke eller skogsindustrins produkter, säger han.

Skogssektorn ingår i regeringsprogrammets stycke 3.1, ett koldioxidneutralt Finland som tryggar naturens mångfald, som omfattar totalt 98 miljoner euro.

- I stycke 3.1 finns där heller inte någonting som är negativt för vår del. Det påtalas att Finland ska ha en fungerande bioekonomi och så ska man utreda och basera skogsvården på forskning, säger Portin.

Också träbyggandet har beaktats.

- Staten ska överväga ett mål för träbyggande inom den offentliga sektorn. Frankrike har haft ett liknade förfarande med ett mål eller kvot för träbyggande redan en tid, säger han.

Naturskyddet största enskilda budgetmomentet

Det mest konkreta för skogens del är att METSO-programmet ska få mer pengar. METSO-programmet ingår i budgetmomentet ”utökande av naturskyddet”, vilket erhåller 46 miljoner euro.

- Jag hoppas att en stor del av det riktas just till METSO-programmet, säger han.

I nuläget är Anders Portin nöjd.

- På det stora hela är det här ett regeringsprogram som ger den finländska skogssektorn möjligheter att fortsätta utvecklas och växa.

Anders Norrback Och Juha Marttila
Riksdagsledamot Anders Norrback, Sfp, som i regeringsförhandlingarna suttit med i arbetsgruppen som arbetat under devisen ”ett koldioxidneutralt Finland som tryggar naturens mångfald” påpekar att regeringsprogrammet tillämpar mer morot än piska, i varje fall i fråga om den här temahelheten. Här diskuterar Norrback med MTK:s ordförande Juha Marttila.

Mer morot än piska

Riksdagsledamot Anders Norrback, Sfp, som i regeringsförhandlingarna suttit med just i arbetsgruppen som arbetat under devisen ”ett koldioxidneutralt Finland som tryggar naturens mångfald” påpekar att regeringsprogrammet tillämpar mer morot än piska, i varje fall i fråga om den här temahelheten.

- Regeringsprogrammet uppmuntrar och stöder men begränsar egentligen inte alls, säger han.

18 miljoner satsas på investeringar som ska fasa ut användningen av stenkol.

- Det finns beslut på att upphöra med förbränning av stenkol från 2029, men det här är fråga om en morot som ska uppmuntra till att upphöra med det redan 2025.

15 miljoner går till så kallade klimatåtgärder inom markanvändningssektorn, i praktiken på åkrar. Det är fråga om användning av gips för att förhindra urlakning av näringsämnen till vattendrag. 12 miljoner går till att förlänga vattenskyddets effektiveringsprogram.

- Det handlar alltså om åtgärder för att förbättra läget i Östersjön. Alla parter runt förhandlingsbordet var väldigt positiva till såväl klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn som till Östersjöåtgärderna, säger han.