16380997762 5C35Fe3F9B O
Mest problem i de livsmedelspartier som Tullen övervakat har orsakats av bekämpningsmedlet klorpyrifos som förbjudits inom EU. Medlet hittades särskilt i apelsiner. FOTO: Helen Penjam
Jordbruk Marknad

Mera bekämpningsmedelsrester
i importerade livsmedel

Tullen har påträffat för stora mängder bekämpningsmedel redan i 17 importpartier av livsmedel under början av detta år. Bekämpningsmedelsrester har påträffats i bl.a. apelsiner, ris och kryddor, uppger Tullen.

Mängden har ökat jämfört med i fjol då man under hela året konstaterade 46 produktpartier som stred mot bestämmelserna på grund av bekämpningsmedelsrester. Vid Tullens livsmedelstillsyn behandlas årligen cirka 3.000 prover.

Iakttagelserna av bekämpningsmedelsrester i livsmedel som Tullen övervakat har ökat redan sedan i fjol. År 2020 påträffades 50 procent mera produktpartier som stred mot bestämmelserna på grund av bekämpningsmedelsrester än år 2019.

Trenden verkar fortsätta även i år eftersom för stora mängder bekämpningsmedelsrester har redan konstaterats i 17 övervakade importpartier under januari-mars. Detta motsvarar knappa två procent av alla övervakade livsmedelsprodukter.

Apelsiner, ris, kryddor och te

Under början av året har bekämpningsmedelsrester påträffats i bl.a. ris, kryddor och te. Flera partier av egyptiska apelsiner har konstaterats strida mot bestämmelserna.

– Apelsinsäsongen infaller i början av året, och vi intensivövervakar dem särskilt i början av skördesäsongen. I de övervakade apelsinerna påträffades bekämpningsmedelsrester i kilomässigt stora partier. I januari-mars överskreds maximimängderna för bekämpningsmedelsrester i fem produktpartier, dvs. i sammanlagt över 111.000 kilo apelsiner, berättar produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

För höga halter fanns också i två partier ris från Pakistan och i ett parti ris från Indien. Problem i ris från dessa länder upptäcktes också i fjol då sex stora partier ris konstaterades strida mot bestämmelserna.

Från Iran importerades under början av året tre partier kryddor i vilka för mycket bekämpningsmedelsrester påträffades. Problem upptäcktes i torkad mynta, kummin och dill från Iran.

Därtill har man vid Tullens övervakning konstaterat att enstaka partier gräslök från Kenya, passionsfrukter från Thailand och torkad chilipaprika från Kina stridit mot bestämmelserna. Också tre partier te och örtte, två från Sri Lanka och ett från Kina, konstaterades strida mot bestämmelserna.

Mest problem i de livsmedelspartier som Tullen övervakat har orsakats av bekämpningsmedlet klorpyrifos. Det är ett organofosfat som används som bekämpningsmedel.

– Förbudet mot användningen av detta bekämpningsmedel trädde i kraft i slutet av förra året i EU. Detta betyder att klorpyrifos inte heller får förekomma i produkter som importeras till EU-området. Användningen av bekämpningsmedlet har dock fortsatt särskilt i länder utanför EU. Klorpyrifos var under början av året orsaken till att sju produktpartier förbjöds att komma ut på marknaden. Medlet hittades särskilt i apelsiner där klorpyrifos hittades i fyra av de fem partier som stred mot bestämmelserna, konstaterar Suvi Ojanperä, sektionschef för kemiska undersökningar av livsmedel.

Övervakningen skyddar konsumenters säkerhet

Tullen övervakar att livsmedelsprodukter och material som kommer i kontakt med livsmedel är säkra och föreskriftsenliga. Övervakningen inriktas på basis av riskbedömning på utvalda produktpartier, eftersom det inte är möjligt att testa alla produkter som importeras till Finland.

– Ökningen av konstaterade bekämpningsmedelsrester kan bero på olika orsaker. Mängden är dock sannolikt åtminstone ett tecken på att vi i vår riskbedömning lyckats rikta övervakningen mot just rätta produktpartier. Detta är viktigt för att bara säkra livsmedel ska komma ut till butiker och konsumenter, summerar Neffling.

Bekämpningsmedel används för att skydda växter från skadedjur, växtsjukdomar och ogräs. Resthalterna i de livsmedelsprodukter som Tullen övervakar undersöks vid Tullaboratoriet. EU har fastställt högsta tillåtna mängder för olika föreningar för att säkerställa konsumenternas säkerhet.

Vanligtvis kommer de problematiska produkterna från länder längre bort, där bestämmelserna om bekämpningsmedel kan avvika från EU-begränsningar. Alla produkterpartier som under början av året konstaterades strida mot bestämmelserna hade ursprung utanför EU. Gräslöken importerades visserligen till Finland via Holland.

Partier som vid Tullens övervakning konstaterats strida mot bestämmelserna har hindrats från att komma ut på marknaden.