Skogsbruk SLC

Medborgarorganisationer vädjar för METSO-programmet

Tillsammans med en lång rad andra medborgar- och intressebevakningsorganisationer vädjar SLC till alla riksdagsgrupper och berörda ministerier om att resurserna för programmet för skogarnas mångfald i södra Finland – känt som METSO-programmet – tryggas under den nya regeringsperioden som pågår fram till våren 2023.

– Det frivilliga METSO-programmet har en central roll när det gäller såväl skyddet av värdefulla skogar som naturvård i ekonomiskogarna i den södra delen av Finland, heter det i vädjan. De utvärderingar av hotade arter och naturtyper som småningom publicerats på senare tid understryker ännu mer än tidigare betydelsen av METSO-programmet.

Målet för METSO-programmet är att under tiden fram till 2025 permanent trygga 96.000 hektar värdefulla skogsområden med tanke på mångfalden samt att få in 82.000 hektar skog i programmet som skyddade eller omfattade av naturvårdsprojekt för en viss tid.

– För att målen ska kunna uppnås måste finansieringen av METSO-programmet samt de personella resurserna tryggas under den regeringsperiod som nu inleds, säger organisationerna i sin vädjan. En nivåförhöjning behövs från början av 2020 fastän tidigare beskärningar av finansieringen har korrigerats under de senaste åren.

Fram till slutet av 2018 har knappt tre fjärdedelar av målet för permanent skydd kunnat förverkligas. Det handlar om en areal på 70.000 hektar. När det gäller områden som skyddas för en viss tid är andelen uppe i 55 procent, cirka 40.000 hektar. Områden som ingår i naturvårdsprojekt i METSO-programmet utgör cirka 5.000 hektar.

Bland de många undertecknarna finns utöver SLC även MTK, Finlands skogsmuseum Lusto, forststyrelsen, skogsbranschens expertorganisation Meto, skogsindustrins förening Metsäteollisuus, Natur och Miljö, 4H, Suomen latu, Finlands naturskyddsförbund och WWF.