Jordbruk SLC

Lönsamheten för
jordbruksföretag förbättras
genom ett avtal som främjar
energieffektivitet

Det branschavtal som sporrar till energieffektivitet omfattar nu också materialeffektivitet, eftersom ökad återvinning av näringsämnen och andra insatsvaror blir hela tiden viktigare när det gäller att förbättra lönsamheten inom primärproduktionen.

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och ordförandena för producentorganisationerna inom jordbruk och trädgårdsodling - Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf, Kauppapuutarhaliitto - Handelsträdgårdsförbundet ry och Frukt- och Bärodlarnas förbund rf – har undertecknat ett branschavtal om energi- och materialeffektivitetsåtgärder inom jordbruks- och trädgårdssektorn och landsbygdsföretagen.

Avtalet omfattar den pågående CAP-perioden. Syftet med branschavtalet är att förbättra lönsamheten för finländska jordbruks- och trädgårdsföretag bland annat genom att minska energikostnaderna, förbättra energi- och materialeffektiviteten och öka återvinningen av insatsvaror. Avtalet för jordbruks- och trädgårdssektorn spelar också en viktig roll i att nå EU:s energibesparingsmål och uppfylla förpliktelserna i energieffektivitetsdirektivet, säger minister Essayah.

Det avtal som nu undertecknats är en fortsättning på de avtal om gårdsbruksenheters energieffektivitet som ingicks 2010 och 2016. Man har beslutat att det nya avtalet utvidgas till att omfatta också materialeffektivitet, eftersom ökad återvinning av näringsämnen och andra insatsvaror blir hela tiden viktigare när det gäller att förbättra lönsamheten inom primärproduktionen.

Fokus i branschavtalet ligger även i fortsättningen på skräddarsydda tjänster, såsom rådgivning i frågor kring energi- och materialeffektivitet, utarbetande av gårdsspecifika energiplaner samt investeringsstöd. Det nya avtalet omfattar även små och medelstora företag eftersom de har fått en allt viktigare roll i att öka landsbygdens livskraft.

De understödda tjänster som ingår i avtalet om energi- och materialeffektivitet produceras via Finlands CAP-plan, och de är ett viktigt led i planens klimatåtgärder. Planens rådgivningsåtgärder innebär en möjlighet för gårdarna att få investeringsstöd samt rådgivning i frågor kring energi- och materialeffektivitet. Företagen erbjuds utvecklingsstöd för att effektivisera sin verksamhet. Producentorganisationerna inom jordbruk och trädgårdsodling har åtagit sig att nå avtalets mål och att sporra gårdarna till arbete för ökad energi- och materialeffektivitet. Även andra producentorganisationer inom primärproduktionen har möjlighet att senare ansluta sig till avtalet.