Jordbruk

Livsmedelsverket förordar
IB-vaccination av höns

Fjäderfänäringen har inlett omfattande vaccinationer mot infektiös bronkit (IB) hos broilrar och värphöns, uppger Livsmedelsverket. Producenterna har ansett det nödvändigt att inleda vaccinationer mot IB, eftersom smittan försämrar fågelns motståndskraft och välbefinnande samt orsakar produktionsförluster.

Livsmedelsverket rekommenderar vaccination av fjäderfä för att bekämpa den pågående IB-epidemin, även om IB inte är en djursjukdom som ska bekämpas genom myndighetsåtgärder och det inte är obligatoriskt att vaccinera mot den.

Viruset som orsakar IB hör till släktet gammacoronavirus. IB-viruset är inte nära besläktat med SARS-CoV-2-viruset som orsakar COVID-19-coronavirussjukdom och det smittar inte människor eller andra husdjur. IB-viruset orsakar sjukdom endast hos höns (Gallus gallus).

Medicinsk behandling av produktionsdjur får enligt lagstiftningen endast ske med ämnen som godkänts för produktionsdjur. Djurvaccin omfattas av samma krav som humanvaccin. Dessutom kontrolleras dokumentationen för varje vaccinsats separat innan satsen frisläpps för försäljning och vid behov undersöks vaccinprover. Livsmedelsverket ansvarar för frisläppande av satser av djurvaccin.