Jordbruk Marknad

Livsmedelsmarknadsombudet
vill se tydligt prisjusteringsvillkor
inom livsmedelskedjan

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har gett två rekommendationer med vars hjälp man kan främja en lösning på kostnadskrisen och förbättra lönsamheten inom livsmedelskedjan.

Rekommendationen för precisering av avtalspraxis inom livsmedelskedjan öppnar upp de medel som de nuvarande avtalen möjliggör för att lindra kostnadskrisen. Ombudsmannen rekommenderar att det fogas ett tydligt prisjusteringsvillkor till alla långfristiga leveransavtal i kedjan.

Av avtalsparterna efterlyses lösningsorienterade förhandlingar där alla parter är beredda att kompromissa.

Rekommendationen om åtgärder för att förbättra lönsamheten inom livsmedelskedjan fokuserar på att utveckla samarbetet mellan aktörerna i kedjan. Samarbetet mellan framför allt lantbruksföretagare måste ökas för att minska företagens kostnader och öka marknadskraften.

I hela kedjan måste man dessutom i större utsträckning kunna använda sig av forskningsrön samt av de marknadsdata som aktörerna i kedjan förfogar över.

Bakgrunden till rekommendationerna är de snabbt stigande produktionskostnaderna för jordbruksprodukter och livsmedel. De har orsakat lönsamhetsproblem framför allt inom primärproduktionen. Situationen har setts som ett hot mot livsmedelskedjans centrala verksamhetsförutsättningar.

Syftet med de rekommendationer som nu offentliggjorts är att få livsmedelsmarknaden att fungera bättre. Med hjälp av dem kan man också trygga ställningen för de leverantörer som är svagare part i ett avtalsförhållande.

Under ledning av livsmedelsmarknadsombudsmannen fördes det redan i våras diskussioner om åtgärder för att förbättra kedjans funktion. I mötena har deltagit Livsmedelsindustriförbundet rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry, Finlands Dagligvaruhandel rf och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Diskussionerna fortsätter i augusti.