Jordbruk

Lindringar i villkoren för
mångfaldsväxter inom
stödet för miljösystem

Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket lindrar villkoren för stödet för miljösystem, eftersom fröpackerier och odlare inte har haft möjlighet att förbereda sig på dem i tillräckligt god tid, uppger Livsmedelsverket.

Statsrådets förordning och de villkor som grundar sig på den publicerades 2023. Största delen av utsädet 2023 har dock förpackats redan 2022, när förordningen och villkoren ännu inte var i kraft.

Utgående från åtgärden mångfaldsväxter inom stödet för miljösystem betalas stöd för odling av vissa blandade växtbestånd. Inom åtgärden kan man välja blandade växtbestånd av insektspollinerade växter och landskapsväxter, viltväxter, ängsväxter och åkerfågelväxter.

Avvikande från de ansökningsvillkor som Livsmedelsverket tidigare har publicerat godkänns nu i blandningen av mångfaldsväxter på viltåkrar i år även frön från andra växter utöver frön från de två obligatoriska växter som nämns i förordningen. I ängsväxternas fröblandningar kan även ettåriga gräsväxter godkännas i blandningen.

Lindringen av villkoren grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets och Livsmedelsverkets tolkning av statsrådets förordning. Formuleringen av förordningen tillåter en lindrigare tolkning än i nuläget av vad blandningen av mångfaldsväxter på viltåkrar kan innehålla.

Lindringarna antecknas i villkoren för stödet för miljösystem som kan läsas på webben här.