Opinion

Ledaren:
Naturbruksnäringarna i Finland
behöver mera kompetent
arbetskraft som talar svenska

Antalet studeranden vid naturbruksutbildningarna i Svenskfinland möter inte arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. Det här framkommer av den pinfärska utbildningsutredning som utredningsman Kaj Suomela gjort för SLC och som publicerades på onsdagen.

Arbetsgivare runt om i Finland kunde anställa betydligt flera personer med andra eller tredje stadiets naturbruksutbildning som talar svenska. Det här är kontentan av den utredning som Kaj Suomela gjort för SLC och i utredningens slutrapport listar han åtgärder för hur naturbruksutbildningarna kan öka antalet studerande för att trygga tillgången på arbetskraft inom jord- och skogsbruksbranscherna i framtiden.

De naturbruksutbildningar som omfattades av utredningen är Axxell, Optima, Yrkesakademin, Novia och Helsingfors universitet. Resultaten kommer att användas som underlag i den fortsatta diskussionen om naturbruksutbildningarnas framtida riktning.

Utredningen kommer med tiotals konkreta åtgärdsförslag, men lämnar det upp till utbildningsanordnarna och ägarna att föra ett sådant arbete vidare. Konstateras kan att Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs med utbildningar som ger examen som agrolog (YH) och skogsbruksingenjör (YH) är mera sårbar eller kritisk än de övriga utbildningsanordnarna som omfattas av utredningen.

Helsingfors universitet är landets toppuniversitet och försvinner ingenstans i första taget. De tre naturbruksutbildningarna på andra stadiet igen är trots allt tre till antalet.

Bland Suomelas åtgärdsförslag hittar man givetvis mycket om samarbete i olika former. För utbildningarna på andra stadiet listar han samarbete med gymnasierna och samarbete i undervisningssyfte med privata gårdar. För andra stadiets utbildningar nämner han också en tydlig specialisering som en idé. För dem framhåller Suomela också mera marknadsföring och gemensamt studiematerial som värdefulla och relevanta satsningar. För YA i Gamla Vasa och Optima i Lannäslund lanserar Suomela dessutom tanken på en gemensam utvecklingsplan för de respektive skoljordbrukens del.

För Yrkeshögskolan Novia är kanske de mest uppseendeväckande förslagen att man kunde starta första året av agrolog- och skogsbruksingenjörsutbildningen både i Ekenäs och Vasa samt att man skulle flytta hela utbildningen, då det gäller agrolog och skogsbruksingenjör, från Ekenäs till Åbo för att garantera att man har tillräckligt med studeranden. För Helsingfors universitets del handlar det mesta om att säkerställa fortsättningen för de två svenskspråkiga professurerna där.

Under de senaste årtiondena har de finländska gårdarnas antal halverats samtidigt som de kvarvarande gårdarnas omsättning fördubblats. Kunskapsbehovet och kravet på kompetens kommer att öka ytterligare i framtiden. Forskning och utbildning kommer att vara avgörande för branschens förutsättningar och inte minst dess lönsamhet.

Kolbindning, automation, precisionsodling och en växtförädling som håller jämna steg med klimatförändringen är några exempel på vad som vi måste kunna ta oss an fram över. Det är helt enkelt av yttersta vikt att vi har en naturbruksutbildning som möter de krav som framtiden ställer.