Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Lagen om djurs välbefinnande till riksdagen

Regeringens proposition som innehåller en ny lag om djurs välbefinnande överlämnades till riksdagen på torsdag, meddelar jord- och skogsbruksministeriet. Den nya lagen som ersätter djurskyddslagen ska träda i kraft vid ingången av 2021 samtidigt med landskapsreformen.  

Från SLC:s sida är man nöjd med att ärendet äntligen framskrider.

– Beredningen av den nya djurskyddslagen har redan varit ohållbart lång, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback. En process som drar ut på tiden betyder ovisshet för producenterna, bland annat angående kommande krav och vilka investeringar som måste göras.

Laxåback understryker att vi lever på en global marknad, och de krav som ställs på finländska producenter redan nu är hårda i jämförelse med många andra länder.

– Det måste beaktas i inköpsplaner för livsmedel hos staten och kommuner. Förslagen till den förnyade lagen tar näringen framåt, men i dagsläget importeras samtidigt livsmedel som inte uppfyller dessa krav. Det vill vi påtala.

Laxåback lyfter också fram behovet av ett samrådsorgan, med representanter från bland annat producentorganisationerna, rådgivningen, övervakningsmyndigheten och NTM-centralen.

– Angående djurskyddsövervakningar finns det definitivt behov av diskussion på lokal nivå mellan berörda parter. Ett samrådsorgan skulle vara ett sätt att undvika brister i kommunikationen åt båda hållen. 

Minister Leppä nöjd

Också jord- och skogsbruksminister Jari Leppä gläder sig över att lagförslaget nu gått vidare till riksdagen, meddelar jord- och skogsbruksministeriet.

– Vi har arbetat med lagen redan länge, sedan år 2010. Vi har gjort många ändringar i förslaget utifrån utlåtandena samt kompletterat motiveringarna.

Den nya lagen ska trygga verksamhetsförutsättningarna för den finska animalieproduktionen också i fortsättningen. Djurskyddslagstiftningen reformeras samtidigt enligt den aktuella tillgängliga vetenskapliga informationen om djurens välbefinnande.

– I en internationell jämförelse är välbefinnande- och sjukdomsläget hos djur i Finland bra och förslaget förbättrar det ytterligare, säger minister Leppä.

Lagförslagets utgångspunkt är enligt ministeriet respekt mot djur och god behandling av dem. Djurens välbefinnande får inte riskeras i onödan och djuren ska inte utsättas för onödigt lidande. Vid djurhållningen ska man se till att djuren har möjlighet att tillfredsställa de väsentligaste behoven i fråga om artspecifikt beteende, påpekar ministeriet.