Skogsbruk

Kvaliteten på skogsvägsbyggen
och grundförbättringar
kan höjas ytterligare

Granskningar som genomfördes av Finlands skogscentral visade att en tredjedel av de skogsvägar som i år byggts eller grundförbättrats med Kemera-stöd är i behov av reparation. Underhållet på tidigare byggda och grundförbättrade skogsvägar hade gjorts tämligen väl. Skicket på skogsvägarna kan förbättras genom tillräcklig grusning, sladdning och röjning av vägrenarna.

Finlands skogscentral har granskat skicket på skogsvägar som byggts och grundförbättrats med Kemera-stöd. Under innevarande år har granskningar gjorts på 78 kilometer väg på olika håll i Finland. Över hälften av de granskade skogsbilvägarna uppfyllde kraven i anvisningarna om skogsvägar.

Däremot behövdes reparationer på ca 30 procent av vägarna. Mest fanns det att anmärka på grusningen och på dimensioneringen av vändplatser.

På ett flertal skogsvägar hade grus inte belagts tillräckligt brett. Många vändplatser på skogsvägarna var också för smala för att användas av virkestransportbilar. Kvaliteten vid byggandet av vändplatser har emellertid förbättrats under det senaste årtiondet.

Behov av att sladdning och slåtter

Skogscentralen granskade också underhållet på skogsbilvägar som fått Kemera-finansiering 2010. Granskningar gjordes genom slumpmässigt urval på 105 skogsvägar och sammanlagt 220 kilometer väg.

Att sladda vägen och att slå sly och gräs längs vägrenarna var sådana arbeten som oftast hade försummats. Nästan var fjärde kilometer skogsbilväg som granskades var i behov av sladdning eller slåtter.

– Att bygga eller grundförbättra en skogsväg är en stor penningmässig satsning för delägarna i väglaget och den bör inte omintetgöras genom dåligt underhåll. Ett aktivt väglag och regelbundna möten stakar ut ett bra vägunderhåll, säger Mikko Korhonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

I år har Skogscentralen mätt bärigheten på 115 kilometer skogsväg med hjälp av fallviktsmätning. Resultaten från ett pilotförsök visar att bärigheten kan förbättras särskilt på torvmark och på skogsvägar som består av finkorniga jordarter.

Vid granskningarna och bärighetsmätningarna märkte man att det ofta vore anledning att använda vägvältar på vägarna. Vältning förtätar jordskikten och förbättrar vägens bärighet.

– Med hjälp av bärighetsmätningar får man fram de svagaste ställena på vägen. En bärande skogsväg säkerställer att skogsägaren får konkurrenskraftiga stämplingsposter och att stockbilsföraren inte behöver köra med hjärtat i halsgropen, säger Mika Nousiainen ledande expert på skogsvägar vid Finlands skogscentral.